Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn bán hàng"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu về việc liệt kê hóa đơn bán hàng.

Nội dung Text: Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn bán hàng"

 

  1. LIỆT KÊ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Từ ngày :...............Đến ngày :................... Số Ngày Số đơn mua  Tên khách hàng Số tiền hàng Cộng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản