Biểu mẫu " Lý lịch cá nhân"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Lý lịch cá nhân" dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Nội dung Text: Biểu mẫu " Lý lịch cá nhân"

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ảnh 
4x6 cm LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Chụp  (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 
chưa  nước ngoài)
quá 6 
tháng)


Họ và tên:........................Giới tính :.........
Ngày, tháng, năm sinh : ............................
Nơi sinh : ........................................................................................
Dân tộc :..............................Quốc tịch :...........................................
Nghề nghiệp : .................................................................................
Nơi công tác : .................................................................................
Quê quán :  ...............................................................................
Nơi cư trú : ......................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế.................
Số....................................................................................................
Nơi cấp :..........................................................................................
Ngày, tháng, năm cấp :...................................................................

HOÀN CẢNH CÁ NHÂN

1. Đã làm gì, ở đâu từ năm 15 tuổi đến nay :..................................
........................................................................................................
2. Tình trạng hôn nhân cho đến nay (nếu đã từng kết hôn thì ghi 
rõ họ tên, nơi cư trú của người đã kết hôn trước đây, lý do chấm 
dứt hôn nhân)
........................................................................................................
........................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1
1. Cha, mẹ (4) (họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, 
quê quán, nơi cư trú) :
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Anh chị em ruột (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của 
từng người) :
........................................................................................................
........................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại............, ngày...........tháng...........năm 
.................
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên và  đóng dấu)
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản