Biểu mẫu: " Mẫu đề cử đi học nước ngoài"

Chia sẻ: falco

Căn cứ vào thư mời của Trường ..... và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phù hợp với chiến lược đào tạo và quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển ĐBSCL đồng ý cử Anh ... là cán bộ hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế), có năng lực và khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt và có trình độ ngoại ngữ về tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí có......

Nội dung Text: Biểu mẫu: " Mẫu đề cử đi học nước ngoài"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
───────── ─────────────────
Số: _____/PTĐB
V/v Cử cán bộ của Viện PTĐB Cần Thơ, ngày tháng năm 200
đi học ...... tại .......


Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ;
- PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHCT.


Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Viện NC Phát triển
ĐBSCL) nhận được thư của ...... về việc mời kỹ sư (Thạc sĩ) ....., cán bộ nghiên cứu
sang .... tham dự chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ (Thạc sĩ) chuyên ngành .... tại
Trường .... Thời gian .... năm, kể từ ngày ....
Căn cứ vào thư mời của Trường ..... và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng
thời phù hợp với chiến lược đào tạo và quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển
ĐBSCL đồng ý cử Anh ... là cán bộ hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế), có
năng lực và khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt và có trình độ ngoại ngữ về
tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí
có liên quan sẽ do Dự án ... đài thọ.
Viện NC Phát triển ĐBSCL kính trình Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xem
xét và chấp thuận cho Anh ... làm thủ tục xuất cảnh để tham dự khoá học đúng hạn.
Chân thành cảm ơn, kính chào trân trọng
Ý kiến Chi uỷ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Chi bộ Viện;
- Lưu: VP, TCCB.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản