Biểu mẫu: " Mẫu đề cử đi học nước ngoài"

Chia sẻ: falco

Căn cứ vào thư mời của Trường ..... và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phù hợp với chiến lược đào tạo và quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển ĐBSCL đồng ý cử Anh ... là cán bộ hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế), có năng lực và khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt và có trình độ ngoại ngữ về tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí có......

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản