Bieu mau mieu ta cong viec

Chia sẻ: nguyenkhanhdqs

Tham khảo tài liệu 'bieu mau mieu ta cong viec', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bieu mau mieu ta cong viec

Mẫu bản mô tả vị trí công việcMô tả vị trí công việc
Ngày:_________
Chức danh:_____________________________________ Tình trạng công việc:
Thường xuyên q
Vị trí:_______________________________________ Tạm thời
q
Toàn phần q
Phòng/Ban:______________________________________ Bán phần q
Tập sự q
Tên người phụ trách/Chức danh:______________________ Số giờ làm việc theo tuần:
_______/tuần
Miễn trừ q Không miễn trừ q

Bản mô tả vị trí công việc được viết ra để mô tả công việc đã có trong tổ chức và được một
nhân viên có đủ năng lực thực hiện (nghĩa là người này có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh
nghiệm cần thiết cho vị trí công việc). Mỗi người cần được lập hồ sơ cho mỗi vị trí công việc
thường xuyên toàn phần hay bán phần. Đính kèm theo bản sao của bản mô tả vị trí công việc
trước đây được xây dựng cho ví trí công việc này.

Bản mô tả vị trí công việc này được cập nhật lần cuối khi nào? Ngày :_______________

Mục đích và mục tiêu chung của vị trí công việc này là gì (tại sao lại cần có vị trí công việc
này)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng các nhiệm vụ chính của vị trí công việc này và ước tính phần
trăm lượng thời gian dành cho mỗi nhiệm vụ (chức năng chính của công việc có thể không
chiếm nhiều thời gian nhất).

1. %

2. %

3. %

4. %

5. %

6. %

7. Có khả năng thích ứng với những thay đổi một cách hiệu quả và thực
hiện các nhiệm vụ cần thiết khác nếu được giao phó.
Tổng cộng: 100 %
Vị trí công việc này được giám sát chặt chẽ, bình thường hay ít?________________________
Hãy giải thích:__________________________________________________________
Vị trí công việc này có nhiệm vụ giám sát không (nghĩa là, có nhiệm vụ tuyển người, sa thải,
đánh giá kết quả công việc v..v...)? Có _____ Không _____ Nếu có, liệt kê số lượng và chức
danh của các vị trí công việc khác phải báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp cho vị trí công việc này
(ví dụ, 3 thư ký, 4 lập trình viên, v..v…): ____________________________________________
____________________________________________________________________________Vị trí công việc này có tiếp cận đến các thông tin mật không? Có _____ Không _____ Nếu có,
hãy giải thích:

__________________________________________________________________________

Vị trí công việc này có liên quan hay kiểm soát ngân quỹ của cơ quan không? Có _____ Không
_____ Nếu có, hãy giải thích:

________________________________________________________________________

Đối với vị trí công việc này, người thực hiện có cần phải biết giao tiếp thông thạo bằng tiếng
Anh không?
Có _____ Không _____ Nếu có, hãy giải thích:_____________________________________
________________________________________________________________________
Kinh nghiệm làm việc nào (kể cả thời gian làm việc), khóa đào tạo, hay trình độ văn hóa nào là
cần thiết đối với vị trí công việc này?______________________________________________
____________________________________________________________________________
Liệt kê các kỹ năng kỹ thuật cần thiết (đánh máy, vi tính, v..v…):________________________
____________________________________________________________________________

Vị trí công việc này yêu cầu phải qua khóa đào tạo đặc biệt nào khác hay cần có khả năng nào
khác?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn thành tốt vị trí công việc này:
Xử lý tình huống q Sử dụng song ngữ q
Khả năng phân tích q Kỹ năng quan hệ q
Kỹ năng giao tiếp q Sự khéo léo q

Mô tả những yêu cầu của vị trí công việc này để cho thấy rằng những yếu tố trên là quan trọng:
_________________________________________________________________________
Điều kiện làm việc
Cần phải lưu ý đến những điều kiện làm việc cụ thể nào liên quan đến vị trí công việc này (ví
dụ, môi trường làm việc, thời gian làm việc, đi công tác, không gian làm việc v..v…)? Có _____
Không _____ Nếu có, hãy giải thích: _____________________________________________
____________________________________________________________________________


Phân tích các yêu cầu về thể chất của vị trí công việc này
Đánh dấu các yêu cầu về thể chất Mô tả nhiệm vụ công việc đòi hỏi đáp ứng yêu cầu về
được áp dụng. thể chất được đánh dấu.

1. Thể lực
a. Đứng q _____ % thời _____________________________________________
gian _____________________________________________
Đi q _____ % thời _____________________________________________
gian
Ngồi q _____ % thời _____________________________________________
gian _____________________________________________
b. Sức nâng _____________________________________________
Sức mang q _____ _____________________________________________
Lực đẩy poundlbs.
Lực kéo q _____ lbs.
q _____ lbs.
q _____ lbs.

2. Leo trèo q _____________________________________________
Cân bằng q

3. Cúi đầu q _____________________________________________
Quì gối q _____________________________________________
Cúi lưng q _____________________________________________
Bò q _____________________________________________

4. Với tay q _____________________________________________
Nắm tay q _____________________________________________

5. Nói q _____________________________________________
Nghe q _____________________________________________

6. Nhìn q _____________________________________________
Hiểu biết q _____________________________________________
Nhận thức q _____________________________________________
Nhận màu q _____________________________________________
sắc
MẪU BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC—KHÔNG MIỄN TRỪ (sản xuất)
CHỨC DANH Người CÓ PHẢI PHÒNG/ Vận hành
lắp ráp/ Đóng gói TRƯỞNG NHÓM
KHÔNG?
có không BAN Dây chuyền chuyên chữ
x nhật
ĐỊA ĐIỂM ___ bán phần: ___ NGÀY 18 tháng Bảy năm 1999
giờ THÁNG
x toàn phần
BÁO CÁO CHO
Họ tên Chức danh
HẠNG LƯƠNG MỨC LƯƠNG CA KÍP

MỤC ĐÍCH (bao gồm công việc hoàn thành, sản phẩm, dịch vụ ban đầu, ai được
hưởng lợi ích từ và được hưởng như thế nào.)

Mục đích của người lắp ráp/đóng gói trên dây chuyền chuyên chữ nhật là hoàn tất phần
bền mặt của bán thành phẩm và đóng gói theo tiêu chuẩn.
CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN (Anh/chị phải có khả năng làm được những gì để đạt được kết
quả mong muốn trong công việc? Bao gồm cả trách nhiệm quản lý và lãnh đạo đối với
các nhà lãnh đạo nhóm.)

• Kiểm tra bằng mắt và đưa các bề mặt sản phẩm vào máy khoan.
• Lắp ráp và gắn đế vào bề mặt sản phẩm.
• Đóng gói thành phẩm, bản hướng dẫn và các bộ phận sửa chữa.
• Hiểu và tuân thủ đúng tiêu chuẩn chất lượng.MÔ TẢ CHUNG (Anh/chị sẽ mô tả thế nào về công việc này cho người chưa bao giờ làm
việc đó?)

Công việc này có 5 điểm làm việc. Mỗi điểm có 2 người làm việc cùng nhau. Những
người lắp ráp sẽ luân chuyển giữa các điểm này trong vòng 2 đến 4 giờ.
Người lắp ráp có nhiệm vụ đảm bảo rằng đồng nghiệp của họ biết được đúng bộ phận
nào đi cùng với bề mặt nào của sản phẩm.
Các bề mặt sản phẩm bao gồm _________________. Nhiều người lắp ráp thực hiện
nhiệm vụ như giữ cho khu vực làm việc sạch sẽ, theo dõi máy đóng gói, thu gom các bộ
phận dùng để lắp ráp, lắp các miếng đệm vào bu lông v.v… Họ có thể tham khảo cuốn
sổ tay về tiêu chuẩn chất lượng do các kỹ sư kiểm tra chất lượng biên soạn (để tại dây
chuyền)
Công việc này thực hiện trong tư thế đứng và trên một bề mặt cách mặt đất 35 inches.
Sử dụng các công cụ như máy nâng thủy lực, máy điều khiển bằng không khí, thiết bị
vặn bu lông, và đôi khi cả kìm bấm mép.
Tốc độ sản phẩm chạy trên dây chuyền từ 1½ đến 3 phút một sản phẩm.
Bề mặt làm việc thay đổi từ 24" x 24" đến 30" x 96", và trọng lượng từ 27 đến 116
pound. Chúng được nâng lên khỏi dây chuyền và đưa vào hộp trên một palet. Điểm cao
nhất được nâng lên là khoảng sáu fit.


YÊU CẦU TỐI THIỂU (Cần những gì để thực hiện các Nhiệm vụ cơ bản?)
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm sản xuất.
• Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cơ bản.
• Có khả năng hiểu và thực hiện theo hướng dẫn bằng tiếng Anh.
• Có khả năng vận chuyển vật nặng từ 27 đến116 pounds đi xa 6 feet cùng với
một người khác.
Tôi đã xem và xác định rằng bản mô tả công việc này phản ánh chính xác vị trí công việc
đó.
______________________________ ________________________

Chữ ký của trưởng nhóm Chữ ký của nhân viên
Ngày tháng Ngày thángCHỈ DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Lần phát hành thứ #
Ngày phát hành __/__/__

Nhóm công việc EEO
MẪU BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC—KHÔNG MIỄN TRỪ (văn phòng)
CHỨC DANH Chuyên CÓ PHẢI PHÒNG/ Dịch vụ về nhân lực
gia về nhân sự TRƯỞNG NHÓM
KHÔNG?
Có không BAN Nhân sự
x
ĐỊA ĐIỂM X bán phần: 30 NGÀY 23 tháng Tám năm 1999
giờ THÁNG
X toàn phần
BÁO CÁO CHO
Họ tên Chức danh Quản lý nhân sự và sự đa
dạng của lực lượng lao động
HẠNG LƯƠNG MỨC LƯƠNG CA KÍPMỤC ĐÍCH (bao gồm công việc hoàn thành, sản phẩm, dịch vụ cỏ bản, ai được hưởng
lợi ích từ những dịch vụ này và được hưởng như thế nào.)

Mục đích của một chuyên gia về nhân sự là hỗ trợ Ban Nhân sự qua việc tham gia hỗ trợ
công tác tuyển dụng.
CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN (Anh/chị phải có khả năng làm được những gì để đạt được kết
quả mong mốn trong công việc? Bao gồm cả trách nhiệm quản lý và lãnh đạo đối với các
nhà lãnh đạo nhóm.)
• Tiến hành kiểm tra khả năng làm việc ở nơi làm việc củ.
• Quản lý việc niêm yết thông tin về việc làm hàng tuần.
• Sắp xếp các cuộc phỏng vấn.
• Chuẩn bị báo cáo tóm tắt công việc tuyển chọn hàng tháng.
• Sơ tuyển các ứng viên.
• Quản lý chính sách phân bố lại nhân sự.
MÔ TẢ CHUNG (Anh/chị sẽ mô tả thế nào về công việc này cho người chưa bao giờ làm
việc đó?)


Trách nhiệm chính của vị trí công việc này (chiếm khoảng 40% thời gian làm việc của
một người) là kiểm tra những thư giới thiệu của tất cả các ứng viên đã vào vòng cuối. Ít
nhất là phải kiểm tra 2 lời giới thiệu đối với các ứng viên bên ngoài và kiểm chứng lại
bằng cấp từ đại học trở lên.
Khoảng 20-25% thời gian dành cho việc sắp xếp thời gian phỏng vấn đối với các vị trí
công việc không miễn trừ. Điều này liên quan đến cả việc sắp xếp cho ứng viên gặp đại
diện bộ phận nhân sự và trưởng nhóm làm việc đang cần tuyển người.
Một nhiệm vụ khác là chuẩn bị thông báo về việc làm mới hàng tuần. Điều này có nghĩa
là phải kiểm chứng các thông tin về các tiêu chuẩn của người lao động và đảm bảo
thông báo trong nội bộ những mô tả công việc chính xác.
Thông thường bạn phải kiểm tra lại cụ thể từng thông tin với người quản lý bộ phận đang
cần tuyển người; với đại diện bộ phận nhân sự; và nếu cần với cả người quản lý bộ
phận phụ trách thù lao đãi ngộ.
Cuối cùng, khoảng 20% thời gian được giành cho việc giúp các nhân viên bố trí lại nhân
sự.
Điều này bao gồm việc cung cấp kiến thức cho họ về chính sách bố trí lại nhân sự và
đảm bảo rằng các chi phí sẽ phù hợp với chính sách này.
Điều này cũng có nghĩa là bạn đóng vai trò là người liên lạc giữa nhân viên và các công
ty làm dịch vụ di chuyển nhân sự.YÊU CẦU TỐI THIỂU (Cần những gì để thực hiện các Nhiệm vụ cơ bản?)


Có bằng cấp liên quan tới lĩnh vực quản trị kinh doanh và có từ ba năm kinh nghiệm trở
lên trong lĩnh vực nhân sự hoặc
quản trị nói chung. Thời gian kinh nghiệm làm việc văn phòng thích hợp có thể thay thế
được cho bằng cấp đạt được với số năm tương ứng.Tôi đã xem và xác định rằng bản mô tả công việc này phản ánh chính xác vị trí công việc
đó.

______________________________ _________________________


Chữ ký của trưởng nhóm Chữ ký của nhân viên
Ngày tháng Ngày thángCHỈ DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Lần phát hành thứ #
Ngày phát hành __/__/__

Nhóm công việc EEO
Chức danh: Vận hành máy tính
FLSA: Không miễn trừ
Tóm tắt chung
Cài đặt và vận hành máy tính và các thiết bị máy móc ngoại vi của máy tính nhằm cung cấp
thông tin cho các phòng ban có yêu cầu. Công việc yêu cầu kiến thức về lập trình và lôgic tin
học và phương pháp điều khiển hệ thống máy tính. Công việc yêu cầu khả năng đọc hiểu các
hướng dẫn sử dụng để có thể sửa chữa những hỏng hóc nhỏ các thiết bị máy tính. Đào tạo
người vận hành máy tính mới. Báo cáo cho Người phụ trách Vận hành Máy tính.
Các nhiệm vụ và nghĩa vụ chính
1. Cài đặt và lắp đặt thiết bị máy tính với các bộ phận cần thiết và chuẩn bị thiết bị vận
hành.
2. Vận hành máy tính và các thiết bị máy móc ngoại vi của máy tính nhằm cung cấp
thông tin cho các tài liệu yêu cầu trong cơ quan.
3. Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị các thông tin lấy từ máy tính để cung
cấp cho phòng/ban có yêu cầu và cung cấp thông tin này cho phòng/ban có yêu cầu trong cơ
quan.
4. Tìm ra các hư hỏng đơn giản của thiết bị và chữa theo hướng dẫn trong sách hướng
dẫn sử dụng.
5. Đào tạo những người vận hành máy tính mới về phương pháp vận hành hệ thống máy
tính.
6. Thường xuyên ghi nhật ký các công việc đã xử lý.
Yêu cầu về Kiến thức, Kỹ năng và Khả năng
1. Khả năng đọc hướng dẫn sử dụng máy tính và hiểu các hướng dẫn trong đó để có
thể sửa chữa những lỗi hỏng nhẹ của thiết bị máy tính. Thông thường việc này yêu cầu phải tốt
nghiệp trung học.
2. Kiến thức lập trình và logic tin học để thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong phần Các
nhiệm vụ và nghĩa vụ cơ bản ở trên. Thông thường việc này yêu cầu phải qua từ 3 đến 6 tháng
đào tạo kỹ thuật cơ bản.
3. Kiến thức về phương pháp vận hành hệ thống máy tính và sửa chữa khi thiết bị máy
tính hỏng nhẹ. Thông thường việc này cần có 1 đến 2 tháng kinh nghiệm thực tế.
4. Kỹ năng giao tiếp cần thiết để có thể đào tạo những người khác phương phá vận
hành hệ thống máy tính.
5. Khả năng về thể chất để có thể đứng hoặc đi. Thể lực tốt để nâng hay mang các vật
nặng dưới 20 pounds trong khoảng 25 đến 30% tổng thời gian làm việc.
6. Khả năng hòan thành công việc đúng hạn
Điều kiện làm việc
1. 50% khoảng thời gian làm việc phải chịu tiếng động đủ lớn từ các thiết bị ngoại vi của
máy tính có thể gây ra sự khó chịu về thể chất.
2. Khi có sự cố, cường độ điện đang sử dụng đủ lớn để có thể gây hại đến người vận
hành.
Phê duyệt
Họ tên Chức danh Ngày
Họ tên Chức danh Ngày
Họ tên Chức danh Ngày

Những phần nêu trên không phải là toàn bộ danh mục các nghĩa vụ và nhiệm vụ của công việc
được mô tả và cũng không phải là toàn bộ danh mục các kỹ năng và khả năng cần thiết cho
công việc này. Chúng chỉ mô tả bản chất cơ bản của công việc này.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản