Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
1.036
lượt xem
219
download

Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"
Nội dung Text

  1. Bộ, Sở: … Mẫu số : S01­ H Đơn vị: … (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) NHẬT KÝ ­ SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký ­ Sổ cái) Năm……………. Ngày  CHỨNG TỪ Số  Số hiệu  Số  Tài khoản  Tài khoản  Tài  Tài  Tài khoản  tháng  DIỄN GIẢI phát  TK đối ứng thứ  …….... …….... khoản  khoản  …….... ghi  sinh tự  …….... …….... sổ Số  Ngày  Nợ Có dòng Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có hiệu tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … … 61 62 Số dư đầu kỳ ­Cộng phát sinh tháng ­Luỹ kế từ đầu quý ­Luỹ kế từ đầu năm ­Số dư cuối tháng ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ : Lập, ngày … tháng … năm …
  2. 2 Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản