Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài"

Maãu 1.13 CS
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NHIÊM THU
̣
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
1. Tên đề tài, mã số : ............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Chủ nhiệm đề tài: ...........................................................................................................................
3. Cơ quan chủ trì đề tài: ……………………………….., Trường ĐHSP Tp.HCM
4. Quyết định thành lập Hội đồng: ………../QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH, ngày …./…../200…
5.Ngày họp : …………………….
6. Địa điểm: Phòng …………., 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM
7. Thành viên Hội đồng : Tổng số: ………………Có mặt:……………..Vắng mặt:
………………..
8. Khách mời dự:.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Tổng số điểm: …………………..…………. Điểm trung bình ban đầu:
…………………………..
10. Tổng số đầu điểm:…………………trong đó hợp lệ:…………..…. không hợp lệ:
………………
11. Tổng số điểm hợp lệ:
………………………………………………………………………………
12. Điểm trung bình cuối cùng:
……………………………………………………………………….
13. Ý kiến và kiến nghị của Hội đồng:
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
14. Xếp loại:
…………………………………………………………………………………………...
Ghi chú: - Xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng): Tốt: 86-100 điểm; Khá: 70-85 điểm: Đạt:
50-69 điểm; Không đạt: < 50 điểm.
- Điểm của thành viên Hội đồng chênh lệch nhau >20 điểm so với điểm trung bình ban
đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ.

Xác nhận của cơ quan chủ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÍ
quản (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Maãu 1.13 CS
TS. Huỳnh Thanh Triều
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản