Biểu mẫu " Phiếu hẹn"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
679
lượt xem
37
download

Biểu mẫu " Phiếu hẹn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu hẹn"

  1. Sở Tư pháp CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh Độc lập­Tự do­Hạnh phúc PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........ Tp. Hồ Chí Minh,   Số:........./PH­CC..... ngày..........tháng.......năm......... PHIẾU HẸN1 Phòng Công chứng số : ..................có nhận của : Ông   (Bà)   : .................................................................................................................................. Ngày,   tháng,   năm   sinh   : Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu  số :...............do           cấp ngày…………..tháng..................................năm .......................................... Địa   chỉ   thường   trú/tạm   trú   : Hồ   sơ   yêu   cầu   công   chứng   về   việc   : .................................................................................................................................. .......................................................................................................................... Hẹn Ông (Bà) vui lòng có mặt tại Phòng Công chứng số..............thành phố  Hồ Chí Minh gặp Ông /Bà.......................................................................................... Vào lúc :  giờ :… ngày :…….tháng : …….năm :……… để nhận kết quả yêu cầu  công chứng hoặc để được hướng dẫn bổ sung. 1 Mẫu này đưỵc ban hành kèm theo Quyết định s 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Người ghi phiếu (Ký và ghi rõ họ và tên)
Đồng bộ tài khoản