BIỂU MẪU " PHIẾU HẸN - MẪU SỐ 02/PH"

Chia sẻ: trannhu

Mẫu phiếu hẹn dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 02/PH

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU HẸN - MẪU SỐ 02/PH"

 

  1. Mẫu số 02/PH PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH (THÀNH PHỐ)............... PHI Ế U H Ẹ N Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:............................................. nộp. Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………...... Số điện thoại: …………..…………….................................................. Về việc:…………………...............……………………………........... Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công chứng số............… tỉnh/thành phố …............…….......................................... vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả công chứng. NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN (Ký và ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản