BIỂU MẪU " PHIẾU HẸN - MẪU SỐ 02/PH"

Chia sẻ: trannhu

Mẫu phiếu hẹn dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 02/PH

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU HẸN - MẪU SỐ 02/PH"

Mẫu số 02/PH


PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH (THÀNH PHỐ)...............
PHI Ế U H Ẹ N


Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ sơ
yêu cầu công chứng do ông/bà:............................................. nộp.
Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………......
Số điện thoại: …………..……………..................................................
Về việc:…………………...............……………………………...........
Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công chứng
số............… tỉnh/thành phố …............…….......................................... vào hồi .......... giờ,
ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả công chứng.


NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản