Biểu mẫu Phiếu xuất kho

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Biểu mẫu Phiếu xuất kho

Nội dung Text: Biểu mẫu Phiếu xuất kho

 

  1. §¬n vÞ:...........       MÉu sè 02 – VT Bé phËn:..........           (Ban hµnh theo Q§ sè:  15/2006/Q§­BTC                                                 ngµy 20/3/2006 cña Bé trëng BTC)   PhiÕu xuÊt kho   Ngµy th¸ng. n¨m….               Nî:. . . . .                                                               Sè: ........            Cã:..................... ­ Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng: Công ty tư vấn thiết kế và phát triển phần mềm XSOFT ­ §Þa chØ (bé phËn): Số 40, ngõ 19, phố Kim Đồng, Hà Nội ­ Lý do xuÊt kho.................................................. ­ XuÊt t¹i kho (ng¨n l«):. . . .§Þa ®iÓm........................... S Tªn nh∙n hiÖu,  Sè lîng T quy c¸ch phÈm  M∙  §¬n  §¬n gi¸ Thµnh  Theo  Thùc  T chÊt vËt t, dông  sè vÞ  tiÒn chøng  xuÊt cô, s¶n phÈm,  tÝnh tõ hµng ho¸ A B C D 1 2 3 4 Céng ­ Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): .................................. ­ Sè chøng tõ gèc kÌm theo  ...................................... Ngµy … th¸ng …n¨m … 
  2. Ngêi lËp                  Ngêi nhËn           Thñ kho  KÕ to¸n trëng                 Gi¸m ®èc    phiÕu                          hµng  (HoÆc bé phËn cã                (Ký, hä tªn)              (Ký, hä tªn)          (Ký, hä tªn)   nhu cÇu nhËp)                  (Ký, hä tªn)    (Ký, hä tªn)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản