Biểu mẫu Phiếu xuất kho

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
672
lượt xem
122
download

Biểu mẫu Phiếu xuất kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  1. §¬n vÞ:...........       MÉu sè 02 – VT Bé phËn:..........           (Ban hµnh theo Q§ sè:  15/2006/Q§­BTC                                                 ngµy 20/3/2006 cña Bé trëng BTC)   PhiÕu xuÊt kho   Ngµy th¸ng. n¨m….               Nî:. . . . .                                                               Sè: ........            Cã:..................... ­ Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng: Công ty tư vấn thiết kế và phát triển phần mềm XSOFT ­ §Þa chØ (bé phËn): Số 40, ngõ 19, phố Kim Đồng, Hà Nội ­ Lý do xuÊt kho.................................................. ­ XuÊt t¹i kho (ng¨n l«):. . . .§Þa ®iÓm........................... S Tªn nh∙n hiÖu,  Sè lîng T quy c¸ch phÈm  M∙  §¬n  §¬n gi¸ Thµnh  Theo  Thùc  T chÊt vËt t, dông  sè vÞ  tiÒn chøng  xuÊt cô, s¶n phÈm,  tÝnh tõ hµng ho¸ A B C D 1 2 3 4 Céng ­ Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): .................................. ­ Sè chøng tõ gèc kÌm theo  ...................................... Ngµy … th¸ng …n¨m … 
  2. Ngêi lËp                  Ngêi nhËn           Thñ kho  KÕ to¸n trëng                 Gi¸m ®èc    phiÕu                          hµng  (HoÆc bé phËn cã                (Ký, hä tªn)              (Ký, hä tªn)          (Ký, hä tªn)   nhu cÇu nhËp)                  (Ký, hä tªn)    (Ký, hä tªn)
Đồng bộ tài khoản