BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH- MẪU SỐ 3/PYCCC"

Chia sẻ: trannhu

Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 3/PYCCC

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH- MẪU SỐ 3/PYCCC"

Mẫu số 03/PYCCC


PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH (THÀNH
PHỐ).......................... .........., ngày..... tháng...... năm..........


Số:....../PYCCC


PHI Ế U Y Ê U C Ầ U CU N G C Ấ P T HÔN G TI N Đ Ị A C HÍN H


Kính gửi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ................................


Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về thửa đất
cho người sử dụng đất có tên sau đây để phục vụ cho việc công chưng hợp đồng, văn
bản thực hiên quyên cua người sử dung đât:
̣ ̀ ̉ ̣ ́
- Tên người sử dụng đất:.......................................................................
- Địa chỉ người sử dụng đất:.................................................................
..............................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất:.................................................................................
..............................................................................................................
Các thông tin yêu cầu cung cấp (ô được đánh dấu “X” là nội dung cần cung cấp
thông tin):
‫ ڤ‬Tên người sử dụng đất ‫ ڤ‬Hình thưc sử dụng
‫ ڤ‬Thửa đất số ‫ ڤ‬Mục đích sử dụng
‫ ڤ‬Tờ bản đồ số ‫ ڤ‬Thời hạn sử dụng
‫ ڤ‬Địa chỉ thửa đất ‫ ڤ‬Nguồn gốc sử dụng
‫ ڤ‬Diện tích ‫ ڤ‬Những hạn chế về quyền sử dụng
Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi “Phiếu cung cấp thông tin
địa chính” về thông tin theo ô đã được đánh dấu “X” nêu trên cho Phong Công chưng
̀
số .............. tỉnh/thành phố.........................................


CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản