Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
183
lượt xem
12
download

Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu " phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU SAO LỤC  HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU TRỮ 1 Kính gửi : Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh Họ và tên :.......................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh :.......................................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu  số :………..…………do ........................................  cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................... Địa chỉ thường trú/tạm trú : ........................................................................................... Số điện thoại : ................................Số Fax :  .................................. Hoặc Tên tổ chức :.......................................................................................... Địa chỉ đặt trụ sở :.......................................................................................... Họ tên người đại diện :.......................................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :...............do..................................................... cấp ngày.......tháng.......năm....……………………….. Số điện thoại : ................................Số Fax :........................................... 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số : 58 / 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Đề nghị sao lục hợp đồng số :............về nội  dung ................................................... đã được Phòng Công chứng số...………….. thành phố Hồ Chí Minh chứng  thực  ngày.....tháng.....năm...………………….. Ý kiến của Trưởng Phòng Công chứng  TP Hồ Chí Minh,   số..... ngày......tháng......năm...... Người yêu cầu (Ký và ghi rõ họ và tên)
Đồng bộ tài khoản