Biểu mẫu " Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
755
lượt xem
109
download

Biểu mẫu " Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng ban Sở giáo dục đào tạo"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ"

 1. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1536/QĐ-SGDĐT Đồng Hới, ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ - CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Căn cứ Quyết định số 17 /2009/QĐ-UBND tỉnh ngày 14 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 105/QĐ- GD&ĐT- TCCB ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, của các tổ chức giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và bãi bỏ các quy định khác trước đây trái Quyết định này Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như điều 3; - UBND tỉnh; (Đã ký) - Ban TC tỉnh ủy; - Sở Nội vụ; -1-
 2. - Phòng NC-VX UBND tỉnh; - Lưu VT,TCCB. Nguyễn Kế Thân UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng, ban Sở giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 1536 /QĐ- SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo) Thực hiện Quyết định số 17 /2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế của phòng Giáo dục Mầm non, phòng Giáo dục Tiểu học, phòng Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên, phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Văn phòng Sở như sau: I. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON 1. Chức năng Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác giáo dục mầm non. 2.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mần non đã ban hành. 2.3. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mần non theo phân cấp hiện hành. 2.4. Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục mần non trong toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mần non. -2-
 3. 2.5. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trẻ, trường, lớp mẫu giáo, mầm non, các văn bản pháp quy về giáo dục mầm non. 2.6. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc giáo dục trẻ, các chương trình chăm sóc giáo dục ở các loại hình nhà trẻ, trường, lớp mẫu giáo, mầm non. Chỉ đạo xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc rút và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến. Chủ trì, định kỳ và đột xuất kiểm tra, thanh tra thực hiện chương trình, kế hoạch toàn diện hoặc chuyên đề đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trẻ, trường, lớp mẫu giáo, mầm non. 2.7. Phối hợp với địa phương, các ngành liên quan và cơ sở kinh tế xã hội kiểm tra việc xây dựng cơ sở vật chất nhà, nhóm trẻ, trường, lớp mầm non phù hợp với yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. 2.8. Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn Điều lệ trường mầm non Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học và phân bổ kinh phí chương trình, mục tiêu; Chủ trì chỉ đạo và đánh giá cơ sở giáo dục mầm non sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học. 2.9. Chủ trì chỉ đạo, đánh giá các cơ sở giáo dục mầm non khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, chăn sóc, nuôi dưỡng trẻ. 2.10. Chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha, mẹ và cộng đồng. 2.11. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch – Tài chính đề xuất chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên các trường ngoài công lập, trường vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 2.12. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non các trường công lập và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường mầm non chuẩn quốc gia của các huyện, thành phố. 2.13. Chủ trì, phối hợp với phòng phòng Tổ chức cán bộ, phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp học theo định kỳ và thường xuyên. 2.14. Tiến hành sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, báo cáo định kỳ, đột xuât, báo cáo toàn diện, báo cáo chuyên đề, đảm bảo thông tin 2 chiều thường xuyên, kịp thời. 2.15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế Phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng. Biên chế: Nhu cầu 3 biên chế hành chính. II. PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1. CHỨC NĂNG: -3-
 4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh. 2. NHIỆM VỤ: 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học. 2.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học. 2.3. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp hiện hành. 2.4. Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học. 2.5. Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục tiểu học của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học. 2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học; Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện xây dựng và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện Điều lệ trường Tiểu học. 2.7. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường theo định kỳ và thường xuyên. 2.8. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các phòng, ban liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách cấp học. Kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên. 2.9. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá việc sử dụng, bảo quản thư viện, thiết bị đồ dùng dạy học trong các trường tiểu học. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, phân bổ kinh phí chương trình, mục tiêu. 2.10. Phối hợp với phòng Giáo dục trung học hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá: - Về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, các hoạt động khác về công tác quốc phòng; - Về giáo dục dân tộc, các trường dân tộc nội trú tỉnh, huyện; - Về giáo dục thể chất, về y tế trường học. 2.11. Tham gia thực hiện và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học. 2.12 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục tiểu học. -4-
 5. 2.13. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo về tình hình giáo dục tiểu học từng học kỳ, năm học và từng thời kỳ. 2.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: Phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng. Biên chế: Nhu cầu 4 biên chế hành chính. III. PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC 1 . Chức năng Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT). 2. Nhiệm vụ 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác giáo dục trung học. 2.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học. 2.3. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp hiện hành. 2.4. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch; kiểm tra, đánh giá kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; của các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (TTKTTH-HN). 2.5. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính chỉ đạo và xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp cấp trung học, phối hợp chỉ đạo sau khi quy hoạch được duyệt; Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc bảo quản, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, công tác thư viện các trường trung học, các TTKTTH-HN. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, phân bổ kinh phí chương trình, mục tiêu. 2.6. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề, công tác tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. 2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Kết hợp với Đoàn Thanh niên để hướng dẫn công tác Đoàn, Đội trong trường học. 2.8. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật. 2.9. Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục THCS, THPT; Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia và Điều lệ trường THCS, THPT và trung học phổ thông có nhiều cấp học. -5-
 6. 2.10. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đưa công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học vào dạy học. Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung học. 2.11. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Chuyên và trình Giám đốc Sở duyệt kết quả tuyển sinh, cấp giấy trúng tuyển vào lớp 10 THPT. Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT & KĐCLGD) chỉ đạo và hướng dẫn các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học. 2.12. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị, thí nghiệm các trường trung học theo định kỳ và thường xuyên; Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên các trường theo phân cấp hiện hành. 2.13. Phối hợp với Thanh tra Sở, thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật, nhiệm vụ năm học đối với các trường THPT, THCS và THPT, các phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 2.14. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban Sở giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, thông kê, đánh giá, báo cáo: - Về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, các hoạt động khác về công tác quốc phòng; - Về giáo dục dân tộc, các trường dân tộc nội trú tỉnh, huyện; - Về giáo dục thể chất, về y tế trường học. 2.15. Phối hợp Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường lành mạnh trong nhà trường. 2.16. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hoá thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác giáo dục thể chất, y tế trường học. 2.17. Chỉ đạo triển khai, đánh giá các phong trào, chủ đề năm học trong trường trung học phổ thông; sơ kết, tổng kết, báo cáo về nhiệm vụ giáo dục trung học. 2.18. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: Phòng có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng. Biên chế: Nhu cầu 10 biên chế hành chính. IV. PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP- THƯỜNG XUYÊN 1. Chức năng Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên. -6-
 7. 2.2. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên theo phân cấp hiện hành. 2.3. Chủ trì giúp Giám đốc Sở hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.4. Chủ trì giúp Giám đốc Sở quản lý và hướng dẫn thực hiện Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý công tác cử tuyển học sinh dân tộc. 2.5. Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong các trường chuyên nghiệp (kể cả đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp trong trường Đại học Quảng Bình), về: Tuyển sinh, đào tạo, thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trung tâm Giáo dục thường xuyên bao gồm: Giáo dục xóa mù chữ và sau xóa mù chữ, giáo dục bổ túc, đào tạo vừa làm vừa học, giáo dục từ xa và tự học có hướng dẫn; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh. 2.6. Chủ trì thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng theo quy chế và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.7. Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên và quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực, từng bước xây dựng một xã hội học tập. Thông qua các phòng Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. 2.8. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tuyển sinh bổ túc THPT ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên. 2.9. Phối hợp với các phòng, ban liên quan chỉ đạo và hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên các đơn vị theo phân cấp hiện hành. 2.10. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ( đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) về chuyên môn, nghiệp vụ theo định kỳ, thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường học. Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo công tác bồi dưỡng Ngành. 2.11. Sơ kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, đúc rút tổng kết kinh nghiệm trong quá trình quản lý và chỉ đạo; đảm bảo thông tin 2 chiều thường xuyên, kịp thời. -7-
 8. 2.12. Phối hợp với các ngành, các phòng, ban tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo của các đơn vị theo quy định của pháp luật. 2.13. Phối hợp, tham gia thẩm định, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. 2.14. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học; kiểm tra hoạt động của các tổ chức này theo quy định của pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 2.15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế Phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng. Biên chế: Nhu cầu 4 biên chế hành chính. V. PHÒNG KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH 1. Chức năng Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, tài chính và cơ sở vật chất của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tài sản. 2.2. Giúp Giám đốc Sở xây dựng và trình UBND Tỉnh quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án phát triển giáo dục ở địa phương, tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. 2.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm bao gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản; chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình trình mục tiêu quốc gia; Phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. 2.4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính trình dự thảo mức thu, chi đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, kiểm tra việc thu, chi các đơn vị quy định hiện hành. 2.5. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc về việc lập quy hoạch, kế hoạch năm học. Tổ chức phối hợp với các phòng, ban trong Sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được duyệt. 2.6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa gáo dục; quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục. 2.7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trực tiếp quản lý về công tác tài chính kế toán, tài sản theo quy định hiện hành; Chủ trì triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. -8-
 9. 2.8. Chủ trì công tác xét duyệt và thông báo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Sở, tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật. 2.9. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban Sở tổ chức việc thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc, kiến nghị với với Giám đốc Sở xử lý những vi phạm trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. 2.10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiêp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính, thủ quỹ. 2.11. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về tài chính đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật. 2.12. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng, tu bổ, trang bị, bảo quản, sử dụng các cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, học tập, các phương tiện sinh hoạt tập thể ở các cơ sở giáo dục, đào tạo, các loại hình trường, lớp của các ngành học theo phân cấp. 2.13. Thực hiện công tác Kế toán của Ngành và cơ quan Văn phòng Sở, báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội khi có sự thay đổi về nhân sự, lương của cơ quan Sở. 2.14. Thực hiện quản lý nhà nước về thống kê giáo dục và đào tạo toàn Ngành: Xây dựng và quản lý cơ sở dự liệu của Ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách, thống kê và báo cáo theo quy định hiện hành, đầu mối cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo. Thực hiện công tác quản trị mạng; xây dựng hệ thống thông tin, trang tin điện tử của Ngành. 2.15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế Phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng. Biên chế: Nhu cầu 6 biên chế hành chính. VI. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 1. Chức năng Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác Đảng. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ nội bộ 2.2. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành các quy định về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành giáo dục theo thẩm quyền được phân cấp. 2.3. Chủ trì giúp Giám đốc Sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo phân cấp, phân công. -9-
 10. 2.4. Chủ trì giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở công lập thuộc Sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở ngoài công lập thuộc phạm vi của Sở theo quy định của pháp luật. 2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong viêc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật. 2.6. Chủ trì, phối hợp vơí các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiềm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động của các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật. 2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban giúp Giám đốc Sở xây dựng các chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức hành chính thụôc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hành chính và định mức, chỉ tiêu biên chế ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở. 2.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyển dụng, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi ngành giáo dục theo quy định hiện hành của Nhà nước. Chủ trì tổ chức kiểm tra việc tuyển dụng, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính của các đơn vị trực thuộc Sở. 2.9. Chủ trì giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện khi kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2.10. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban giúp Giám đốc Sở xây dựng đề xuất chính sách, chế độ cho cán bộ, giáo viên. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế. 2.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị trực thuộc Sở, công nhận hội đồng quản trị các đơn vị giáo dục ngoài công lập. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quy hoạch, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước. 2.12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trình Giám đốc Sở quy hoạch các chức danh, cán bộ lãnh đạo các phòng ban Sở và tương đương thuộc Sở; Bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên theo phân cấp quản lý và các quy định hiện hành. 2.13. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban giúp Gám đốc Sở cử cán bộ đi đào tạo, công tác ở nước ngoài. -10-
 11. 2.14. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các Hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. 2.15. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục. 2.16. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Đảng trong trường học. 2.17. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục; quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước. 2.18. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban Sở kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý theo phân cấp. 2.19. Hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục theo thẩm quyền quản lý. Thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức cán bô. 2.20. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện để Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt đông, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo ( bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài). 2.21. Phối hợp với phòng, ban Sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị, thí nghiệm các đơn vị theo định kỳ và thường xuyên. 2.22. Phối hợp với Văn phòng theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở Giáo dục và Đào tạo. Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở. 2.23. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Sở xử lý các sai phạm về công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; thường trực Hội đồng kỷ luật của Cơ quan Sở. 2.24. Phối hợp với các phòng, ban Sở thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc chấp hành pháp luật và chỉ đạo của Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức. 2.25. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: Phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng Biên chế: Nhu cầu 4 biên chế hành chính. VII. THANH TRA 1. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về thanh tra. 2. Nhiệm vụ -11-
 12. 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác Thanh tra. 2.2. Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Sở. 2.3. Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; việc thực hiện các quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục tại các trường, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở. 2.4. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Quản lý hồ sơ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật Khiếu nại, tố cáo. 2.5. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật . 2.6. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật. 2.7. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực thanh tra. 2.8. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục. 2. 9. Tổng kết kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra. Phối hợp với Công đoàn giáo dục Tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc; tham mưu Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền trong tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ Thanh tra viên, Cộng tác viên thanh tra của Sở. -12-
 13. 2.10. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý cấp trên. 2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra Biên chế: Nhu cầu 5 biên chế hành chính. VIII. KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 1. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi, và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 2. Nhiệm vụ: 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 2.2. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn chỉ đạo thực hiện và theo dõi việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành. 2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng, các đơn vị liên quan, tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Chuyên; tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra học kỳ, khảo sát chất lượng dạy và học (gọi chung là công tác thi, kiểm tra) và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi sau khi thi; khảo sát, kiểm định chất lượng dạy và học các cơ sở giáo dục. - Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, chuyển giao chất lượng giữa các cấp học. - Phối hợp với các phòng, ban chức năng đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung cấp chuyên nghiệp. 2.4. Chủ trì giúp Giám đốc Sở trong việc ra đề thi; chỉ đạo công tác in đề thi, coi thi và chấm thi tuyển sinh; Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức tuyển sinh. 2.5. Chủ trì xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi. -13-
 14. 2.6.Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các địa phương, các cơ quan, các tổ chức liên quan trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. 2.7. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 2.8. Chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các cấp học, ngành học theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ trách phòng giao dịch "một cửa". 2.9. Sơ kết, tổng kết công tác thi, kiểm định chất lượng giáo dục. 2.10. Thực hiện các dịch vụ công về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: Phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng Biên chế: Nhu cầu 5 biên chế hành chính. IX. VĂN PHÒNG 1. Chức năng: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Văn phòng Sở) giúp Giám đốc Sở tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở và của toàn Ngành; điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở, tuyên truyền các hoạt động của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng toàn Ngành. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác của Ngành.. 2.2. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở, tổ chức theo dõi, đôn đốc các hoạt động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình kế hoạch của Sở. 2.3. Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổ chức soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật và thẩm quyền ban hành văn bản hành chính của Sở. 2.4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn quản lý và thực hiện công tác văn thư hành chính, thu và phát, gửi công văn, tài liệu, quản lý công văn đi, đến. 2.5. Làm công tác thư ký cho Lãnh đạo Sở; ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp Lãnh đạo Sở chủ trì. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định lề lối cơ quan Sở. 2.6. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành, thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền của toàn Ngành. -14-
 15. Tổ chức sơ kết, tổng kết ngành.Thường trực thư ký Hội đồng giáo dục tỉnh. Làm đầu mối trong việc phối hợp hoạt động với Hội khuyến học tỉnh. 2.7. Thực hiện lưu trữ Công văn tài liệu, quản lý tủ sách, báo chí thư viện cơ quan Sở. Tổ chức bảo vệ cơ quan, hướng dẫn công dân đến liên hệ công tác với cơ quan. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ cơ quan đi công tác theo phân công của Lãnh đạo Sở; đánh máy và in ấn công văn, tài liệu khi được phân công. Phối hợp với các phòng chức năng để quản lý phôi các loại bằng, chứng chỉ, các loại giấy tờ, sổ sách dùng trong các cơ sở giáo dục. 2.8. Tổ chức đón tiếp khách: Quốc tế, Trung ương, khách các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh, khách trong ngành đến công tác. Phối hợp Thanh tra Sở tiếp dân theo quy định. 2. 9. Quản lý tài sản, đất đai, tu bổ cơ quan, mua sắm, bố trí và đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc. Thực hiện công tác thủ quỹ, thủ kho. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt cơ quan Sở và của toàn Ngành. 2.10. Tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thi, hội thảo, tập huấn của toàn ngành tại Sở. 2.11. Chủ trì giúp Giám đốc Sở đảm bảo các điều kiện làm việc; thực hiện chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Sở. Xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ở cơ quan . 2.12. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị cơ sở giáo dục đảm bảo thông tin quản lý ngành có hệ thống, thường xuyên, thông suốt. 2.13. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Văn phòng. Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng) cho cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc.Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Ngành. 2.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. c. Cơ cấu tổ chức và biên chế. Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng. Biên chế: Nhu cầu 5 biên chế hành chính và 5 biên chế NĐ 68. GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Kế Thân -15-
 16. -16-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản