BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH giải quyết khiếu nại "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại Mẫu số: 01/KNTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH giải quyết khiếu nại "

Mẫu số: 01/KNTC
(Ban hành kèm theo Thông tư số
60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007
của Bộ Tài chính)TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....................................... .............., ngày ......... tháng....... năm ............QUYẾT ĐỊNH
V/v: Giải quyết khiếu nại của ..................................................................

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn
bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục
thuế/Chi cục thuế;
- Căn cứ..............................................................................................................
- Xét Đơn khiếu nại đề ngày ....................
của .................................................

Từ kết quả kiểm tra vụ việc khiếu nại cho thấy:

Nội dung vụ việc khiếu nại:

Tóm tắt nội dung và diễn biến vụ việc khiếu nại (lưu ý ghi rõ thời điểm và
nội dung đơn khiếu nại, các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có).

Kết quả .............................................kiểm tra, xác định:

Ghi rõ nhận định của người giải quyết khiếu nại về nội dung vụ việc và
các căn cứ pháp lý để đưa ra nhận định đó.

Từ các căn cứ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (Ghi quyết định của người ra quyết định giải quyết khiếu nại, cụ
thể: công nhận toàn bộ, công nhận một phần hoặc không công nhận toàn bộ nội
dung khiếu nại; giữ nguyên, sửa một phần hoặc huỷ bỏ quyết định hành chính bị
khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, xác định nghĩa vụ thuế của
người khiếu nại.....)

Điều 2. (Ghi trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc đôn đốc người nộp
thuế thực hiện đúng các yêu cầu nêu tại Điều 1).

Điều 3. (Ghi cụ thể những cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định và hiệu lực của Quyết định).

Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
- Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Lưu VT, Bộ phận thanh tra.
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản