BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH giải quyết khiếu nại "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại Mẫu số: 01/KNTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản