Biểu mẫu " Quyết định v/v tiếp nhận và điều động cán bộ"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Quyết định v/v tiếp nhận và điều động cán bộ"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Quyết định v/v tiếp nhận và điều động cán bộ"

[TEN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: [SỐ QĐ] Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]
­ Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ] về việc 
thành lập [TÊN CQ];
­ Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [CHỨC DANH] về việc 
tiếp nhận và điều động [TÊN NGƯỜI] về công tác tại [TÊN CQ];
­ Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;
­ Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ [TÊN CQ];

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) [TÊN] đến nhận chức công tác 
phòng (ban) [TÊN] thuộc [TÊN CQ] kể từ ngày [NGÀY]. 
Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng lương và các phụ cấp [SỐ TIỀN] kể từ 
ngày [NGÀY].
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính ­ 
kế toán, Tổ chức cán bộ và ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.
THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận :
­ Như điều 3
­ Lưu văn thư
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản