Biểu mẫu " Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ"

[TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]
- Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu
là cơ quan dân cử);
- Xét đề nghị của [TÊN] [CHỨC DANH];
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHUC VU] [TÊN
CQ];
Điều 2. Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính),
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều
- Lưu văn thư
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản