BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế"

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu quyết định về việc thanh tra thuế theo Mẫu số: 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế"

Mẫu số: 03/KTTT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)


TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH

Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế tại .................

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn
bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục
thuế/Chi cục thuế;
- Căn cứ Quyết định số ............. ngày ................... phê duyệt Kế hoạch
thanh tra năm .............; (nếu là cuộc thanh tra theo kế hoạch)
Hoặc:
- Căn cứ chỉ đạo của ......... tại Công văn số ...... ngày .............. về việc ....;
(nếu là cuộc thanh tra đột xuất)
- Xét đề nghị của .........................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thanh tra (kiểm tra) thuế tại .........................................................
Mã số thuế: .............................. về các nội dung sau:
- ..........................
- ...........................
Thời kỳ thanh tra (kiểm tra): .....................................................................................

Điều 2: Thành lập Đoàn thanh tra (kiểm tra) để thực hiện nhiệm vụ ghi
tại Điều 1 gồm có:
- Ông (bà).................................. - Chức vụ...............................- Trưởng
đoàn;
- Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành
viên;
- Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành
viên;
- Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành
viên.
Thời hạn thanh tra (kiểm tra) là ......ngày làm việc, kể từ ngày công bố
Quyết định thanh tra (kiểm tra).
Đoàn thanh tra (kiểm tra) có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 85
(Điều 80) của Luật Quản lý thuế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được
thanh tra (kiểm tra) có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
- Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- CQ chủ quản cấp trên của người nộp
thuế được thanh tra (kiểm tra);
- CQ chủ quản trực tiếp của CQ ra QĐ
thanh tra;
- Lưu: VT; Bộ phận thanh tra, kiểm tra.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản