Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
1.498
lượt xem
209
download

Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"
Nội dung Text

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] ­ Căn cứ Bộ Luật lao động; ­ Căn cứ Nghị định 41/CP, này 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều cảu Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật  chất; ­ Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] ­ Xét Biên bản của Hội đồng xét kỷ luật Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]; ­ Xét hành vi của [TÊN NHÂN VIÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC VỤ] bằng [HÌNH THỨC  KỶ LUẬT] kể từ ngày [NGÀY]; Điều 2. Ông (bà) [TÊN] và các Ông (bà) phó giám đốc hành chính và các bộ  phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận :

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản