Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

[TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: [SỐ QĐ] Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kỷ luậtGiám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]


­ Căn cứ Bộ Luật lao động;
­ Căn cứ Nghị định 41/CP, này 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều cảu Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật 
chất;
­ Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]
­ Xét Biên bản của Hội đồng xét kỷ luật Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY];
­ Xét hành vi của [TÊN NHÂN VIÊN];
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC VỤ] bằng [HÌNH THỨC 
KỶ LUẬT] kể từ ngày [NGÀY];
Điều 2. Ông (bà) [TÊN] và các Ông (bà) phó giám đốc hành chính và các bộ 
phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản