Biểu mẫu " Sổ cái"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ cái" dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ cái"

 

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm……………. Tài khoản:……... Số hiệu:………... Ngày NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu SỐ TIỀN tháng DIỄN GIẢI TK đối GHI ghi sổ Số STT ứng Nợ Có CHÚ trang dòng 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản