Biểu mẫu"Sổ chi tiết bán hàng"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu về Sổ chi tiết bán hàng

Nội dung Text: Biểu mẫu"Sổ chi tiết bán hàng"

 

  1. SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số  Đơn  Thành  Giảm  Số  Giá trị  Thuế  Giá  lượng  giá tiền giá lưọng  trả lại trong  vốn bán trả lại doanh thu Cộng : Tổng cộng :
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản