Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 97

0
1.437
views

Biểu mẫu về Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"
Nội dung Text

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG Đối tượng :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Nợ Có đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu) Note : Group by Account
Đồng bộ tài khoản