Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

 

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : S03 a ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của   Bộ tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm……………. Ngày  CHỨNG TỪ Đã  STT  Số  SỐ PHÁT  tháng  ghi  dòng hiệu  SINH DIỄN GIẢI ghi sổ sổ  tài  Số  Ngày  Nợ Có cái khoản  hiệu tháng đối  ứng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang  sau             ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản