Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ tài khoản cố định"

 

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Loại tài sản cố định :............................................................. CHỨNG TỪ Ghi tăng tài sản cố định Ghi giảm tài sản cố định Số hiệu Ngày Tên, đặc điểm, ký  Nước sản  Năm  Năm  Số hiệu  Giá trị  Lý do ghi giảm Giá trị ghi  hiệu TSCĐ xuất sản xuất sử  TSCĐ ghi tăng giảm dụng Cộng Note : Group by FixedAssetClassID
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản