Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

 

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S13­H Đơn vị :........ SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Thu Chi Tồn đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản