Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 208

0
1.325
views

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng"
Nội dung Text

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S13­H Đơn vị :........ SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Thu Chi Tồn đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản