BIỂU MẪU "SƠ YẾU LÝ LỊCH"

Chia sẻ: doxuan

Mẫu số 3 mẫu Sơ yếu lí lịchBan hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Nội dung Text: BIỂU MẪU "SƠ YẾU LÝ LỊCH"

 

  1. M ẫu s ố 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Họ và tên:..................................................................................................... 2. Ngày, tháng năm sinh:................................................................................. 3. Nơi ở hiện nay:............................................................................................. 4. Chức vụ:....................................................................................................... 5. Tên doanh nghiệp:....................................................................................... Địa chỉ:............................................................................................................ 6. Trình độ chuyên môn:................................................................................. 7. Trình độ ngoại ngữ:..................................................................................... 8. Điện thoại:......................................... Fax:................................................. E-mail:............................................................................................................. I. Quá trình đào tạo: II. Quá trình công tác: III. Khen thưởng: IV. Kỷ luật: Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đứng sự thật. Nếu khai man tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xác nhận của cơ quan quản lý nhân ...., ngày.... tháng.... năm...... sự Người khai ký tên (Ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản