Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Thẻ kho"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
5.740
lượt xem
511
download

Biểu mẫu " Thẻ kho"

Biểu mẫu " Thẻ kho"
Nội dung Text

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ THẺ KHO Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Kho :............................................................................................... Mã vật tư :..................................................................................... Tên vật tư :..................................................................................... Chứng từ Diễn giải SL Nhập SL Xuất SL Tồn Số Ngày Số lượng tồn Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) Note : Group by Stock,ItemID
Đồng bộ tài khoản