Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

1
2.126
lượt xem
81
download

Biểu mẫu " Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp"

Biểu mẫu " Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp"
Nội dung Text

  1. Tên doanh nghiệp.... CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số: ...................... NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................. .................................................................................................................................... Giấy chứng nhận ĐKKD số: .............................................Do: ................................................. ............................................... ............................................... Cấp ngày: ................................. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................... ….. Điện thoại: ........................................................ Fax:………………………………….. Email:.................................................... ………………………………………………… Website:..................................................................................................................... Ngành, nghề kinh doanh ............................................................................................................ ……………… ................................................................................................................................... Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau: Thời gian tạm ngừng: ................................................................................................................................... . Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày..............tháng................năm ............................ ..................... Thời điểm kết thúc: ngày..............tháng................năm ................................. ..................... Lý do tạm ngừng: ................................................................................................................................... .... ...................................................................................................................................... Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này. ......, ngày .......tháng.......năm ..... Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản