Biểu mẫu " Thông tư"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
149
lượt xem
12
download

Biểu mẫu " Thông tư"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Thông tư" Dùng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giải thích, hướng dẫn chi tiết thực hiện văn bản của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị); hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thông tư"

  1. (1) BỘ ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./…….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày …. tháng … năm …….. THÔNG TƯ Về việc …………(2) ………………..…. ………………..(3) ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….…….. ………………………………………………………………………………….………………………….…. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG BỘ ………(4) …………… - ….. - …. - Lưu (đơn vị thảo văn bản và văn thư). (Ký tên, đóng dấu). ----------- 1. Dùng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giải thích, hướng dẫn chi tiết thực hiện văn bản của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị); hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách. 2. Nội dung tóm tắt Thông tư (về vấn đề gì). 3. Phần đầu nêu văn bản phải giải thích, hướng dẫn thực hiện. Tùy theo nội dung dài, ngắn mà phân ra các chương, mục cho phù hợp. Không đặt Điều, khoản như văn bản Quyết định. Thông tư chỉ để giải thích, hướng dẫn chi tiết văn bản cần thực hiện không được trái với nội dung của văn bản đó, cũng như các văn bản của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để đảm bảo tính thống nhất. 4. Thẩm quyền ký Thông tư là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm ký thay.
Đồng bộ tài khoản