Biểu mẫu " Thư mời"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.746
lượt xem
124
download

Biểu mẫu " Thư mời"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thư mời"

  1. Sở Tư pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........ Số:........../.............. Tp. Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm......... THƯ MỜI1 Kính gửi: Ông/Bà ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh kính mời: ......................................... ................................................................................................................................................ Đến Phòng Công chứng số.....thành phố Hồ Chí Minh số: ......đường:.......phường:........... quận:................................... Vào lúc: ………giờ, ngày:….. tháng:……. năm:……… Để Phòng Công chứng số......xem xét, giải quyết về việc: .................................................................................................................................. Gặp Ông (Bà).............................................................. Khi đi  Ông (Bà) ..........................................................vui lòng mang theo toàn bộ  giấy tờ có liên quan và Thư mời này. Trân trọng kính chào./. Phòng Công chứng số.......... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Đồng bộ tài khoản