Biểu mẫu " Thuyết minh báo cáo tài chính"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Thuyết minh báo cáo tài chính"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thuyết minh báo cáo tài chính"

Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B05 ­H
Đơn vị: …………THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm:.......................

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
1­ Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương`
­ Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người
Trong đó : Hợp đồng thử việc: người
­ Tăng trong năm: ngườI
­ Giảm trong năm: người
­ Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng
Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng
2­ Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản: 
..............................................................................................................................
............................................................................................................................................


II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT
STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ
A B 1 2 3III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ
STT Chỉ tiêu Quỹ khen  Quỹ phúc  Quỹ  Tổng số
thưởng lợi khác
A B 1 2 3 4IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH
STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải 
nộp
A B 1 2 3V. THUYẾT MINH
1­ Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:
..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
 Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:
..............................................................................................................................
2

............................................................................................................................................
 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản