BIỂU MẪU "TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai phí bảo hiểm môi trường (Đối với khai thác khoáng sản) theo Mẫu số: 01/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản