BIỂU MẪU "TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai phí bảo hiểm môi trường (Đối với khai thác khoáng sản) theo Mẫu số: 01/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG "

Mẫu số: 01/BVMT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Đối với khai thác khoáng sản)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................
[03] Mã số thuế: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

Đơn vị tiền: Việt Nam đồng

Số lượng khoáng Phí bảo vệ môi
sản khai thác trường đối với
Tên loại
STT Mức phí khai thác khoáng
khoáng sản
Đơn vị tính Số lượng sản phát sinh
trong kỳ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
Tổng cộng:

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào
NSNN trong kỳ này là (ghi bằng
chữ): .............................................................................................
...............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã khai./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản