BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dùng cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) theo Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Mẫu số: 02/NTNN
Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14/06/2007 của Bộ Tài chính
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
[01] Kỳ tính thuế: .......................................................

[02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:
[03] Mã số thuế nộp thay NTNN:
[04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố:
[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail:
1
PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
2
STT Nội dung Đơn vị Kê khai của bên Việt Ghi chú
tính nam
ký hợp đồng
Kê khai Quyết toán
1 Giá trị hợp đồng
2 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài Trường hợp có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết
đối với từng nhà thầu nước ngoài
- Thuế GTGT
- Thuế TNDN
3 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ nước Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết
đối với từng NTPNN
ngoài (nếu có)
- Thuế GTGT
- Thuế TNDN
4 Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài
(a+b-c)
a.Thuế GTGT
b.Thuế TNDN
c. Tiền thù lao
5 Số thuế phải nộp của Nhà thầu phụ nước
ngoài ( a+b-c)
a.Thuế GTGT
b.Thuế TNDN
c.Tiền thù lao
6 Tæng céng sè thuÕ ph¶i nép cña 
nhµ thÇu níc ngoµi (4+5)
+ ThuÕ GTGT
+ ThuÕ TNDN
7 Sè thuÕ ®∙ t¹m nép cña nhµ thÇu 
níc ngoµi
+ ThuÕ GTGT
+ ThuÕ TNDN
8 Sè thuÕ Nhµ thÇu níc ngoµi nép 
thõa/ thiÕu 
(6 ­ 7)
+ ThuÕ GTGT
+ ThuÕ TNDN

3
PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ T«i xi n cam ® oan sè l i Ö kª khai t rªn l µ ®
u óng vµ xi n
chÞu hoµn t oµn
1. X¸c nhËn khi nép t ê khai quyÕ t o¸n ThuÕ TN N
t D
- N¬ nhËn: Côc t huÕ/ Chi côc t huÕ t Ønh, TP… .
i … t r¸ch nhi Ö t rí c ph¸p l uËt vÒ sè l i Ö ® kª khai . /
m u ·
- Ngµy nhËn:
- Ngêi nhËn ( ký vµ ghi r â hä t ª n) ............, ngày.......... tháng ........ năm.............
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
4
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản