BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) theo Mẫu số: 01/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ "

Mẫu số: 01/PHLP
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
[01] Kỳ tính phí, lệ phí: Tháng.... năm …….....

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................
[03] Mã số thuế: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

Đơn vị tiền: Việt Nam đồng

STT Loại phí, lệ Mục Tiểu Số Tỷ lệ Số tiền Số tiền phí,
phí thu mục tiền trích sử phí, lệ lệ phí phải
thu phí, lệ dụng phí trích nộp NSNN
phí theo sử dụng
thu chế độ theo chế
được (%) độ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) – (7)
...

Cộng


Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):
....................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã khai./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản