Biểu mẫu "Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu"

Chia sẻ: catbui

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Mẫu số: 05/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: Biểu mẫu "Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu"

Mẫu số: 05/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng..... năm ........
(Hoặc ngày phát sinh thuế GTGT)

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................
[03] Mã số thuế: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Hàng hoá, dịch Hàng hoá, dịch
STT Chỉ tiêu vụ chịu thuế vụ chịu thuế
suất 5% suất 10%
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu [10] [11]
1
thuế GTGT
[12] [13]
2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu
Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [14] [15]
3
[14]= [12]x[10]; [15]=[13]x[11]
Thuế GTGT phải nộp [16] [17]
4
[16]=[14]x5%; [17]=[15]x10%

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [18]=[16]+[17]: ........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về số liệu đã khai./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản