BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ GTGT "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ khai thuế GTGT Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ) theo Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007 /TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ GTGT "

Mẫu số: 03/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 60/2007 /TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài
chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


T Ờ KH AI TH U Ế G TG T
(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên
GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …....

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................
[03] Mã số thuế: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Hàng hoá, Hàng hoá, dịch
STT Chỉ tiêu dịch vụ chịu vụ chịu thuế
thuế suất 5% suất 10%
1 Hàng hoá tồn kho đầu kỳ [10] [11]
2 GTGT âm được kết chuyển kỳ trước [12] [13]
Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua [14] [15]
3 ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch
vụ chịu thuế GTGT bán ra
Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu [16] [17]
4
thuế GTGT bán ra
Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ [18] [19]
5
[18]=[16]-[14]-[12]; [19]=[17]-[15]-[13]
Thuế GTGT phải nộp [20] [21]
6
[20]=[18]x5%; [21]=[19]x10%

Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ [22] = [20]+[21]: ...................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản