Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

Chia sẻ: lananh

Mẫu TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ 10% (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) theo Mẫu số: 02/TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.Đây là tờ khai tham khảo dùng cho các doanh nghiệp khi kê khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10%.

Nội dung Text: Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/TNCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/06/2007 của Bộ Tài chính


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ 10%
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
[1] Kỳ tính thuế: Tháng/quý……… năm……….


[02] Người nộp thuế:
[03] Mã số thuế:
[04] Địa chỉ:
[05] Quận/huyện: [06] T ỉnh/ Thành ph ố:
[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail:


A/ PHẦN TỔNG HỢP
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Lượt Số tiền

1 Tổng số lượt cá nhân khấu trừ thuế x
x
2 Tổng số tiền chi trả (tổng cột 6 phần B) x
Trong đó: Người Việt nam x
Người nước ngoài x
3 Tổng số tiền thuế khấu trừ (tổng cột 7 phần B) x
Trong đó: Người Việt nam x
Người nước ngoài x
4 Tiền thù lao được hưởng {(3) x 0,5%} x
x
5 Số thuế phải nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan thuế {(3) -( 4)} x
Trong đó: Người Việt nam x
Người nước ngoài x

B/ PHẦN CHI TIẾT
Chứng từ khấu trừ (10%)
Loại thu nhập Số tiền chi
STT Họ và tên Địa chỉ Mã số thuế Ngày, tháng
chi trả trả Số thuế Số chứng từ
năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 6 x 10%) (8) (9)


A/ Người Việt Nam
B/ Người nước ngoàiTổng cộng


Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản