BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu số: 01/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT "

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/TTĐB
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư
số60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)
TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
[01] Kỳ tính thuế: tháng..........năm 200...
[02] Người nộp thuế:.....................................................................................................................................................................................................
[03] Mã số thuế:...........................................................................................................................................................................................................
[04] Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................................................................
[05] Quận/huyện: ......................................................................... [06] Tỉnh/ Thành phố:...................................................................................
[07] Điện thoại .................................. [08] Fax: ............................[09] E-mail: ...................................................................................................
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Thuế Điều chỉnh thuế
Sản Doanh số bán
Đơn vị Giá tính thuế Thuế TTĐB TTĐB của các kỳ Thuế TTĐB phải
STT Tên hàng hoá, dịch vụ lượng (chưa có thuế
tính TTĐB suất (%) được trước. Tăng (+); nộp
tiêu thụ GTGT)
khấu trừ Giảm (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(6)x(7)-(8)+(9)
I Hàng hoá chịu thuế TTĐB
1 + Tên hàng hoá
2 +…
II Dịch vụ chịu thuế TTĐB
+ Tên dịch vụ
+…
Hàng hoá thuộc trường hợp
III
không phải chịu thuế TTĐB
1 Hàng hoá xuất khẩu
2 Hàng hoá bán để xuất khẩu
3 Hàng hoá gia công để xuất khẩu
Tổng cộng:

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
............., ngày……tháng…….năm …..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản