BIỂU MẪU "TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH- Phụ lục số 1 "

Chia sẻ: lananh

Mẫu tờ trình dùng để thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản