Biểu mẫu " Tổng hợp tình hình kinh phí"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
230
lượt xem
48
download

Biểu mẫu " Tổng hợp tình hình kinh phí"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tổng hợp tình hình kinh phí"

  1. Mã chương:………… Mẫu số B02­H Đơn vị:……………… (Ban hành theo Quyết định số 999 –   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa   đổi, bổ sung tại thông tư số   121/2002/TT­BTC ngày 31/12/2002 của   Bộ Tài chính) TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐàSỬ DỤNG Quý……năm 200… PHẦN I ­ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ Nguồn kinh phí Mã số TỔNG SỐ STT Cấp Chỉ tiêu Trong  Lũy   Trong  kỳ kế kỳ A B C 1 2 3 I KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN  (HCSN) 1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 01 ­ Từ năm trước chuyển sang 02 2 Kinh phí kỳ này a) Được phân phối kỳ này 03 b) Thực nhận kỳ này 04 3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (01 + 04) 05 4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 06 5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 07
  2. 2 Nguồn kinh phí Mã số TỔNG SỐ STT Cấp Chỉ tiêu Trong  Lũy   Trong  kỳ kế kỳ A B C 1 2 3 6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [05 –  08 (06 + 07)] II KINH PHÍ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG 1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 09 ­ Từ năm trước chuyển sang 10 2 Kinh phí kỳ này a) Được phân phối kỳ này 11 b) Thực nhận kỳ này 12 3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (09 + 12) 13 4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 14 5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 15 6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [13 –  16 (14 +15)] III KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN 1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 17 ­ Từ năm trước chuyển sang 18 2 Kinh phí kỳ này a) Được phân phối kỳ này 19 b) Thực nhận kỳ này 20 3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (17 + 20) 21 4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 22
  3. 3 Nguồn kinh phí Mã số TỔNG SỐ STT Cấp Chỉ tiêu Trong  Lũy   Trong  kỳ kế kỳ A B C 1 2 3 5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 23 6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [21 –  24 (22 +24)] IV KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ 1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 25 ­ Từ năm trước chuyển sang 26 2 Kinh phí kỳ này a) Được phân phối kỳ này 27 b) Thực nhận kỳ này 28 3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (25 + 28) 29 4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 30 5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 31 6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [29 –  32 (30 +31)] V KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT  XUẤT 1 KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua 33 ­ Từ năm trước chuyển sang 34 2 Kinh phí kỳ này a) Được phân phối kỳ này 35 b) Thực nhận kỳ này 36
  4. 4 Nguồn kinh phí Mã số TỔNG SỐ STT Cấp Chỉ tiêu Trong  Lũy   Trong  kỳ kế kỳ A B C 1 2 3 3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (33 + 36) 37 4 Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này 38 5 Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) 39 6 Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [37 –  40 (38 + 39)] VI NGUỒN VỐN KINH DOANH 1 Số đầu kỳ 41 2 Tăng trong kỳ 42 3 Giảm trong kỳ 43 4 Số còn lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43) 44 VII VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN 1 Vốn kỳ trước còn lại chuyển sang kỳ này 45 2 Vốn thực nhận kỳ này 46 3 Tổng số vốn được sử dụng kỳ này (45 +46) 47 4 Số vốn XDCB đã sử dụng kỳ này 48 ­ Đã hoàn thành trong kỳ 49 5 Vốn XDCB giảm kỳ này ( Nộp trả, giảm khác) 50 6 Vốn chưa sử dụng chuyển kỳ sau (47 – 48 – 50) 51 PHẦN II. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐàSỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHIA RA
  5. 5 Tiểu  Mã  Tổng  NGÂN SÁCH NGUỒN   Mục NỘI DUNG CHI mục số số KHÁC Cấp Viện  trợ A B C D 1 2 3 4 I. CHI HOẠT ĐỘNG  001 THƯỜNG XUYÊN ………………………… … ………………………….. .. ………………………… … II. CHI THEO ĐƠN ĐẶT  100 HÀNG NHÀ NƯỚC ………………………… …. ………………………… …. ………………………… …. III. CHI DỰ ÁN 200 1. Chi quản lý ………………………… … ………………………… … 2. Chi thực hiện ………………………… … ………………………… … IV. CHI TINH GIẢN  300 BIÊN CHẾ
  6. 6 V. CHI THỰC HIỆN  400 NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT Ngày …tháng…… năm   200… Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản