Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê"

 

  1. TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ Số :…………../ ĐĐ. ĐC Tỷ lệ : 1/…………              Tên công trình:...........................................................................................              Địa điểm (xã, phường, thị trấn):..................................................................              Huyện (quận, thị xã, thành phố):................................................................              Tỉnh (thành phố trực thuộc TW):................................................................ Ghi chú: - Tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1/5.000. - Ranh giới khu đất thuê được thể hiện bằng mực đỏ.  Thống kê diện tích đất thuê TT Số thửa Diện tích Loại đất Ghi chú Cộng                                                                                                           Ngày….tháng….năm… Giám đốc Sở Địa chính    (Ký tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản