Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế"

Chia sẻ: bachdiemmy

Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế" dùng tại Ủy ban nhân dân.

Nội dung Text: Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VĂN BẢ N TỪ CH Ố I NH ẬN TÀI SẢ N T H ỪA K Ế


Tôi là (1):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi là người thừa kế theo .............................. (2) của ông/bà ................................
..................................................................................................................................
chết ngày...../....../........ theo Giấy chứng tử số.................................... do Uỷ ban nhân
dân............................................................... cấp ngày ......./......../.........
Tài sản mà tôi được thừa kế là: ..................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật
và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản
của mình đối với người khác.


Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
2
LỜ I CH Ứ N G CỦA CÔNG CH ỨNG VIÊN


Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .......................................................)
tại ........................................................................................................................,
tôi .............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,
tỉnh/thành phố ..............................................


CÔNG CH ỨN G :


- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ...................................
...........................................................................................................................lập;
- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không
trái đạo đức xã hội;
- ................................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản
chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế .......................
bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau:
Họ và tên :......................................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu số :................................................
cấp ngày......./......./........tại ..........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ........................................................
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................
(2) Ghi hình thức thừa kế như sau:
2.1. Trường hợp thừa kế theo di chúc thì ghi: di chúc
2.2. Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì ghi: pháp luật
(3) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
3
- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng
ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.
- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng
ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của
tôi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản