BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC"

Chia sẻ: trannhu

Mẫu văn bản dùng từ chối việc nhận tài sản thừa kế dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 60/VBTC

Nội dung Text: BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC"

Mẫu số 60/VBTC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVĂ N B Ả N T Ừ C H Ố I N H Ậ N TÀ I S Ả N T H Ừ A K ẾTôi là (4):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của
ông/bà ....................................
.................................................................................................................................
chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân
dân ....................................................................................... cấp ngày ......./......../.........
Tài sản mà tôi được thừa kế là: .................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng
sự thật và cam việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực
hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.


Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C H Ủ T Ị C H/PHÓ C H Ủ T Ị C H
U Ỷ B AN N HÂ N DÂ N XÃ /PH ƯỜ N G/T H Ị T R Ấ N .....................


Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................)
tại ........................................................................................................................(9),
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/
phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc
tỉnh...................... ........................................................ tỉnh/thành
phố ................................................


CHỨNG THỰC:


- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ...................................
...........................................................................................................................lập;
- Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật,
không trái đạo đức xã hội;
- ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................(13)
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính
(mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa
kế ....................... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.


CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản