BIỂU MẪU VỀ HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chia sẻ: Ngô Thị Tơ | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:32

3
1.159
lượt xem
536
download

BIỂU MẪU VỀ HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU VỀ HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 1. HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01GT GIÁ TRỊ GIA TĂNG NS/2008 Liên 2: Giao khách hàng ............. Ngày ... tháng ... năm 2009 Đơn vị bán hàng: Địa chỉ: Số tài khoản: Điện thoại: MS: Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: Địa chỉ: Số tài khoản: Hình thức thanh toán: MS: Đơn vị STT Tên hàng hoá, dịch vụ Số lượng Đơn giá Thành t tính A B C 1 2 3=1x Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: % Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền thanh toán: Số tiền viết bằng chữ: Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 2. (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
 3. ố: 01GTKT-3LL NS/2008B ................ Thành tiền 3=1x2 - - - - - - - - - - - - - tên)
 4. Đơn vị:…………………. PHIẾU XUẤT KHO Mẫu số C21-HD (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ- Bộ phận: ……………….. Ngày … tháng … năm ... Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tà Số: …. NỢ ……… CÓ ……… Họ tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ: ……………………………………… Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………………….. Xuất tại kho: ………………………………………… Địa điểm: …………………………………… Số Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, Đơn vị Số lượng Mã số Đơn giá TT dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá) tính Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 Tổng cộng Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….. Số chứng từ kèm theo: …………………………………………………………………………….. Ngày … tháng … năm … Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đ
 5. 21-HD 19/2006/QĐ-BTC rưởng Bộ Tài Chính) Ợ ………….. Ó ………….. ……… ……… Thành tiền 4 ……….. ……….. g … năm … ủ trưởng đơn vị
 6. Đơn vị:…………………. PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số 01-VT (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: ……………….. Ngày … tháng … năm ... Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tà Số: …. NỢ ………… CÓ ………… Họ tên người giao hàng: ……………………………………………………………………………….. Theo ……………… số …………… ngày … tháng … năm … của ………………………………………….. Nhập tại kho: ………………………………………… Địa điểm: …………………………………… Số Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, Đơn vị Số lượng Mã số Đơn giá TT dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá) tính Theo C.từ Thực nhập A B C D 1 2 3 Tổng cộng Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………..………………………………………………….. Số chứng từ kèm theo: ………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơ
 7. 1-VT 6/QĐ-BTC rưởng Bộ Tài Chính) Ợ ………….. Ó ………….. ….. ………… Thành tiền 4 .. …… … năm … trưởng đơn vị
 8. Đơn vị:…………………. THẺ KHO Mẫu S12-DN QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: ……………….. Tài khoản: ……… Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ T Tháng …. Năm …..... Ngày Chứng từ Ngày Số lượng tháng Diễn giải nhập ghi sổ Số Ngày xuất Nhập Xuất Ngày … tháng … n Thủ kho Kế toán trưởng
 9. ẫu S12-DN 5/2006/QĐ-BTC a Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Đơn vị tính: đồng g Ký xác nhận Tồn của kế toán gày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị
 10. Đơn vị:…………………. TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN Địa chỉ: ……………….. Kho: …………. Từ ngày …………. Đến ngày ….. Số Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất Đơn vị Mã số Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ TT vật tư, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá) tính Ngày … tháng … năm … Kế toán trưởng Kế toán ghi sổ
 11. TỒN Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Ngày … tháng … năm … Kế toán ghi sổ
 12. Đơn vị:…………………. BẢNG PHÂN BỔ VẬT LIỆU Địa chỉ: ……………….. Tháng … năm … Số TK ghi Nợ TK 621 - SP …… TK 621 - SP …… TK 621 - SP …… TK 621 - SP …… Cộng TT TK ghi Có SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT TK 152 - VL … TK 152 - VL … TK 152 - VL … TK 152 - VL … Tổng cộng Ngày … tháng … năm … Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
 13. TK 632 SL TT năm … ởng
 14. Đơn vị:…………………. SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU (HÀNG HOÁ) Địa chỉ: ……………….. Ngày lập sổ: ……………….. Tài khoản: …………………. Tên kho: ………………. Tên, quy cách vật liệu, hàng hoá:…………………. Chứng từ Nhập Xuất Diễn giải TKĐƯ Đơn giá Số Ngày Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Tổng cộng X Ngày … tháng … năm … Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
 15. Đơn vị tính: ………. Tồn Số lượng Thành tiền
 16. Mẫu S03a3-DN Đơn vị:…………………. SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG QĐ số 15/2006/QĐ- Địa chỉ: ……………….. Tháng …. Năm … Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Chứng từ Tài khoản ghi nợ Ngày TK khác tháng ghi Diễn giải sổ Số Ngày TK 152 TK 133 Số hiệu TK Tổng cộng Kế toán ghi sổ
 17. Mẫu S03a3-DN QĐ số 15/2006/QĐ-BTC y 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Phải trả người bán TK khác Số tiền TK 331 Ngày … tháng … năm … Kế toán trưởng
 18. Đơn vị:…………………. SỔ NHẬT KÝ CHUNG Mẫu S03a-DN QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: ……………….. Tháng …. Năm … Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ T Đơn vị tính: đ Ngày Chứng từ Số Đã ghi Số phát sin tháng Diễn giải Dòng hiệu Số Ngày sổ cái ghi sổ TK Nợ Tổng cộng Ngày … tháng … Kế toán ghi sổ Kế toán trưở
 19. N Đ-BTC ng Bộ Tài Chính) ị tính: đồng phát sinh Có háng … năm … oán trưởng
Đồng bộ tài khoản