Biểu mẫu Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

Chia sẻ: chimden87

Loại hồ sơ: Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

Nội dung Text: Biểu mẫu Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

 

  1. Số HS: 611/………………/CĐBHXH- XNTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần 1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):……………………………………………………….Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:…………………………Email……………………………………………………… Fax………… STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số l ượng (1) (2) (3) 1. Đơn của cá nhân 2. Công văn đề nghị của đơn vị 3. Các giấy tờ khác có liên quan Lưu ý: Đơn hoặc công văn phải ghi rõ họ, tên, số sổ BHXH, quá trình đóng BHXH, nơi làm việc cuối cùng trước khi nghỉ, thời điểm nghỉ việc… Ngày trả kết quả:.……../…….…/……….. TP.HCM, ngày……../……./….…. Cán bộ TNHS Người nộp đơn (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản