Blog Hà Nôi

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
262
lượt xem
71
download

Blog Hà Nôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Blog Hà Nội” có nhiều góc nhìn thú vị, đủ để độc giả suy ngẫm thêm về Hà Nội, đủ đánh thức trái tim mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn với Thủ đô, và cùng đủ để hấp dẫn cả những người chưa một lần đặt chân tới Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Blog Hà Nôi

 1. Ban D án Hà N i Tôi Yêu www.100hanoi.com BLOG HÀ N I ® HDINVESTMENT.JSC T p1 Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th Hư ng | Hi u ñính: Bùi Quang Tú 2010 4 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 2. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án 5 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 3. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I M cL c Cây, Lá và Gió ............................................................................................................... 5 Ph n I: Cây ..................................................................................................................... 7 Ph n II: Lá....................................................................................................................... 9 Ph n III: Gió .................................................................................................................. 10 Truy n thuy t tình yêu .................................................................................................. 11 N i nh hoa ban........................................................................................................... 13 Em, anh – Ta ñã t ng yêu? .......................................................................................... 15 Cúc áo ......................................................................................................................... 19 Gi v thôi anh nhé! ..................................................................................................... 22 Valentine c a gã .......................................................................................................... 23 Bình minh qua k lá...................................................................................................... 25 Cây m c ....................................................................................................................... 28 Sét ñánh ñùng ñoàng ................................................................................................... 30 Vi t cho ngư i l i ...................................................................................................... 33 Đ gió cu n ñi .............................................................................................................. 35 Cu c s ng không th thi u tình yêu.............................................................................. 37 Yêu y à? ..................................................................................................................... 40 Cát và tình yêu ............................................................................................................. 42 6 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 4. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Cây, Lá và Gió Ph n I: Cây Lý do tôi ñư c g i là cây là vì tôi thích v cây, m t th i gian dài, tôi v m t cái cây nh góc nh ng b c tranh c a tôi. Tôi ñã t ng h n hò v i năm cô gái khi tôi còn h c d b ñ i h c, trong s ñó có m t ngư i tôi r t m n, r t m n nhưng l i không có can ñ m ñ quen cô y. Cô y không có khuôn m t xinh ñ p, không có nh ng ngón tay thon dài, không có m t ng ai hình n i b t, cô y là m t cô gái h t s c bình thư ng. Tôi thích cô y, th t s thích cô y, tôi thích s ngây thơ, thích nét tinh ngh ch, thích s d thương , thông minh và y u t c a cô y. Lý do mà tôi không quen v i cô y là vì tôi nghĩ ngư i quá bình thư ng như cô y thì không h p v i tôi. Tôi cũng s r ng khi quen nhau r i thì nh ng tình c m t t ñ p tôi dành cho cô y cũng tan v . M t ph n cũng s nh ng tin ñ n s làm t n thương cô y. Tôi nghĩ r ng n u cô y th t s dành cho tôi thì cu i cùng cô y cũng s là c a tôi và tôi không vi c gì ph i t b m i th vì cô y. Lý do cu i cùng ñã khi n cô y bên c nh tôi su t 3 năm. Cô y nhìn tôi theo ñu i nh ng cô gái khác và.. tôi ñã làm cô y khóc su t 3 năm ñó… Cô y mu n làm m t di n viên gi i nhưng tôi l i là m t ñ o di n vô cùng kh t khe. Khi tôi hôn ngư i b n gái th 2 thì cô y t ñâu ñi t i, cô y r t b i r i nhưng cũng ch cư i và nói “c t nhiên” trư c khi ch y ñi. Ngày hôm sau, m t cô y sưng như m t h t d . Tôi c tình không hi u lý do t i sao cô y khóc và ch c cô y su t ngày hôm ñó. Khi m i ngư i ñi v h t, cô y ng i khóc m t mình trong l p. Cô y không bi t tôi quay tr v l p ñ l y ñ …và tôi ñã ng i nhìn cô y khóc hơn m t ti ng Ngư i b n gái th tư c a tôi không thích cô y. Có m t l n hai ngư i ñã cãi nhau, tôi bi t theo tính cách c a cô y , cô y ch c ch n không ph i là ngư i gây chuy n nhưng tôi v n ñ ng v phía b n gái mình. Tôi m ng cô y, cô y ñã nhìn tôi v i m t ánh m t th t s shock, tôi ñã không quan tâm ñ n c m giác c a cô y và b ñi v i b n gái c a mình Ngày hôm sau, cô y v n cư i gi n v i tôi như không có chuy n gì x y ra, tôi bi t cô y b t n thương nhưng tôi nghĩ cô y không bi t, tôi cũng ñau như cô y v y. 7 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 5. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Khi tôi chia tay v i ngư i b n gái th 5, tôi ñã h n hò v i cô y, sau khi ñi chơi ñư c vài ngày tôi nói v i cô y tôi có chuy n mu n nói cho cô y, cô y nhìn tôi và cũng nói là có chuy n mu n nói cho tôi bi t. Tôi nói cho cô y nghe v vi c tôi chia tay và cô y nói cho tôi hay là cô y b t ñ u quen ngư i con trai khác. Tôi bi t ngư i ñó là ai, ngư i ñó ñã theo ñu i cô y m t th i gian dài, m t ngư i con trai r t d thương, năng ñ ng và ñ y s c s ng. Vi c ngư i ñó thích cô y ñã ñư c bàn tán trong trư ng m t th i gian dài. Tôi không th nói cho cô y bi t là tim tôi ñau như th nào, tôi ch cư i và chúc m ng cô y. Khi tôi v t i nhà, tim tôi ñau ñ n n i tôi không th ñ ng v ng n i n a, gi ng như có m t t ng ñá ñè n ng lên ng c tôi, Tôi không th n i, mu n hét th t to nhưng không th . Nư c m t rơi xu ng, tôi g c ngã và khóc.Đã bao nhiêu l n tôi nhìn th y cô y khóc vì m t ngư i ñàn ông cũng không ch u hi u cho c m giác c a cô y? Sau khi t t nghi p, tôi c ñ c mãi cái sms ñư c g i 10 ngày sau ñó “lá r i cây là vì gió cu n ñi hay là vì cây không gi lá l i” 8 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 6. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Ph n II: Lá Su t th i còn h c d b ñ i h c, tôi r t thích ñi nh t lá, t i sao ư? T i vì tôi th y ñ m t cái lá r i kh i cái cây mà nó ñã d a d m lâu như v y c n ph i r t can ñ m.Su t th i gian h c d b , tôi luôn r t g n m t ngư i con trai, không ph i là b n trai ñâu… ch là b n bè thôi. Khi anh y có ngư i b n gái ñ u tiên. Tôi h c ñư c m t c m giác mà trư c gi tôi nghĩ là mình không th có – S ghanh t . N i cay ñ ng ñó không th di n t b ng l i, gi ng như là c c ñ nh c a ñau kh v y. nhưng sau ñó 2 tháng thì h chia tay, tôi chưa k p vui m ng thì anh y l i quen ti p m t ngư i con gái khác. Tôi thích anh y và tôi bi t r ng anh y cũng thích tôi. Nhưng t i sao anh y l i không h bi u hi n? T i sao anh y thích tôi mà l i không ch u b t ñ u trư c. M i l n anh y có b n gái m i là m t l n tim tôi ñau nhói. Th i gian trôi qua, tim tôi ñã vì anh y mà t n thương r t nhi u. Tôi b t ñ u tin r ng ñây ch là tình c m ñơn phương c a mình tôi mà thôi.Nhưng n u anh y không thích tôi thì t i sao l i ñ i x t t v i tôi như v y. Nó khác xa v i vi c anh y làm vì tình b n. Thích m t ngư i sao mà kh như v y. Tôi có th bi t anh y thích gì, bi t s thích c a anh y, nhưng tình c m anh y dành cho tôi thì tôi không th hi u ñư c và tôi cũng không th nào m l i ñư c. Tr vi c ñó ra, tôi v n mu n ñư c bên c nh anh c y, quan tâm anh y, chăm sóc anh y và yêu anh y, hi v ng m t ngày ñ p tr i nào ñó anh y s thay ñ i và yêu tôi, ki u như ñ i ñi n th ai c a anh y m i ñêm, mu n anh y g i tin nh n cho mình… Tôi bi t cho dù anh y b n th nào, anh y cũng s dành th i gian cho tôi. B i vì như v y nên tôi ñã ch anh y. 3 năm th t khó mà trôi qua và nhi u lúc tôi cũng nghĩ ñ n chuy n b cu c. Th nh th ang, tôi t h i li u tôi có nên ti p t c ñ i ch hay không? N i ñau, s t n thương và n i ám nh ñã theo tôi su t 3 năm. Cho ñ n năm tôi s p t t nghi p, m t chàng trai nh hơn tôi m t tu i ñã công khai theo ñu i tôi. M i ngày anh y ñ u th hi n tình c m v i tôi,anh y như m t cơn gió, c th i m t chi c lá ra kh i cành cây mà nó d a d m, ban ñ u tôi th y hơi khó ch u, nhưng d n d n tôi ñã dành cho anh y m t góc nh trong tim mình. Đ n cu i cùng, tôi nh n ra r ng cơn gió ñó có th làm tôi h nh phúc, có th th i tôi t i m t vùng ñ t t t ñ p hơn…cho nên cu i cùng tôi ñã r i cây, nhưng cái cây ch cư i và không h khuyên tôi l i. Lá lìa cành là vì gió th i hay vì cây không gi lá l i?? 9 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 7. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Ph n III: Gió B i vì tôi thích m t cô gái ñư c g i là Lá, b i vì cô y quá d a d m vào cây cho nên tôi ph i tr thành m t cơn gió m nh, m t cơn gió có th cu n cô y ñi. L n ñ u tiên tôi g p cô y là kho ng m t tháng sau khi tôi chuy n trư ng t i ñây. Tôi nhìn th y m t cô gái nh nh n hay nhìn ñ i trư ng và tôi chơi ñá bóng. Su t th i gian ñó, cô y luôn ng i ñó , m t mình ho c v i nh ng ngư i b n ch ñ nhìn ñ i trư ng. Khi anh y nói chuy n v i nh ng cô gái khác, tôi nh n th y s ghen t trong m t cô y, khi anh y nhìn cô y, tôi l i th y n cư i trong m t cô y. Nhìn cô y tr thành m t s thích c a tôi, gi ng như cô y thích nhìn anh y v y. M t ngày, cô y không xu t hi n n a, tôi c m th y như có gì ñó tr ng v ng v y. Tôi không th gi i thích n i c m giác c a mình lúc ñó , c m th y như là khó ch u l m v y, b a ñó ñ i trư ng cũng không t i , tôi t i l p c a 2 ngư i, ñ ng ngòai và nhìn th yanh y ñang la m ng cô y. M t cô y ngân ng n nư c khi anh ta ñi. Ngày hôm sau, tôi th y cô y tr l i bình thư ng, v n ng i ñó và ng m anh ta. Tôi ñi ngang qua cô y và cư i, tôi vi t m t l i nh n và ñưa cho cô y, cô y hơi ng c nhiên, cô y nhìn tôi , cu i r i nh n m nh gi y. Ngày hôm sau, cô y xu t hi n, ñưa tôi m nh gi y r i ñi “Trái tim c a chi c lá quá n ng n , gió không th th i ñi ñư c ñâu” “Không ph i t i vì trái tim chi c lá quá n ng n . Nó b i vì chi c lá không mu n r i kh i cây” Tôi tr l i l i nh n c a cô y như v y và d n d n cô y ñã ch p nh n nh ng món quà và ñi n th ai c a tôi. Tôi bi t ngư i cô y yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh c m là m t ngày nào ñó tôi có th làm cho cô y thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình c m c a tôi v i cô y không dư i 20 l n . M i l n như v y, cô y ñ u chuy n ñ tài, nhưng tôi không b cu c. N u tôi ñã quy t ñ nh mu n có cô y, tôi s làm m i cách ñ cô y thích tôi. Tôi không th nh n i là tôi ñã t tình v i cô y bao nhiêu l n. M c dù cô y l ng tránh nhưng trong lòng tôi v n nuôi hi v ng, hi v ng m t ngày cô y s ch u làm b n gái c a tôi. M t hôm tôi g i ñi n cho cô y nhưng cô y không nói gì c . tôi h i cô y “em ñang làm gì v y, sao em không nói gì h t v y”, cô y nói “ Đ u c a em ñau l m” “h ?” “ñ u em ñau l m” cô y l p l i to hơn. Tôi cúp máy và v i vàng ñón taxi ñ n nhà cô y, khi cô y v a ra m c ng, tôi ôm ghì cô y vào lòng….và t hôm ñó…chúng tôi là m t c p V y lá r i cây là vì gió th i ñi hay vì cây ñã không gi lá l i? 10 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 8. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Truy n thuy t tình yêu Trong khu ký túc xá n lưu truy n nhau m t truy n thuy t tình yêu: N u như b n thích m t ngư i con trai, hãy t ng anh y m t m m hoa. N u ngư i con trai ñó có th chăm sóc ñ n lúc m m này ñơm hoa, thì ñó nh t ñ nh là m t ngư i con trai d u dàng và tình c m. Sau khi nghe tôi k v truy n thuy t ñó, Tôn Đào ch phá lên cư i: “Cái truy n thuy t v v n y ñâu ra th ? Th t n c cư i!” – nói r i Tôn Đào nhìn tôi ñ y gi u c t. Tôn Đào là b n h c, cũng là hàng xóm c a tôi. Nhà anh ta ñ i di n nhà tôi, hai nhà cách nhau m t con ñư ng nh . Tôn Đào vô cùng “n i ti ng” trong trư ng v i các thành tích “b t h o” như tr n h c, hút thu c, ñánh nhau… Không trò qu y nào anh ta không góp m t, lúc nào tôi cũng th y trên ngư i Tôn Đào ñ y nh ng v t thương. Và m i l n trư c khi v nhà, vì s b ñánh, Tôn Đào l i trèo lên cây g o trư c c a nhà tôi ñ t “tr li u” v t thương. Sau ñó n m ng ñó ñ n n a ñêm m i mò v . Tôi thư ng l ng l quan sát Tôn Đào qua c a s m i khi th y anh ta leo thoăn tho t lên cây. Cu i cùng, có m t l n anh ta nhìn tôi cao gi ng n t n : “A ñ u kia! Ngày nào mi cũng lén nhìn ta không th y chán sao?”. B phát hi n, tôi như con rùa nh ngư ng ngùng t t ñ u vào trong. Ti p theo ñó là ti ng cư i ñ c chí c a Tôn Đào. R i ñ n m t l n tôi “nh t” ñư c Tôn Đào khi anh ta b ñánh ng t bên ñư ng, m t mũi be bét máu. Tôi ñưa Tôn Đào vào b nh vi n, và ph i tr c ñó m t ñêm. Đ n sáng Tôn Đào v a t nh d y ñã tr ng m t m ng tôi t i sao l i ñưa anh ta vào b nh vi n. Tôi li n th ng tay tát anh ta m t cái trư c ñôi m t tr n tr ng vì kinh ng c c a Tôn Đào. Cũng vì cái tát ñó, h c c p 3 tôi tr thành ngư i b n duy nh t c a Tôn Đào. Lên ñ i h c, Tôn Đào h c m t trư ng k thu t, còn tôi h c ngành qu n lý. Tôn Đào v n ng ngáo như trư c, nhưng cu i tu n nào anh ta cũng ñ n ký túc xá r tôi ñi chơi. Chúng tôi cùng ñi ăn, cùng chơi ñi n t , lên m ng trò chuy n 11 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 9. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I thâu ñêm v i nhau. Vì thân v i Tôn Đào nên tôi cũng ñã nhi m m t chút nh ng thói x u c a anh ta. Chúng tôi g p nhau lúc nào cũng ch gây g và cãi l , t trư c ñ n nay không bao gi nghĩ ñ n chuy n yêu ñương. Tôn Đào luôn gi c tôi ñi tìm b n trai n u không s bi n thành “bà cô hâm d ”. Th c ra, cũng không ph i tôi chưa t ng có b n trai mà là bên h tôi th y r t nh t nh o, trái tim ch ng m t chút rung ñ ng. Sau ñó l i chia tay nh b ng. Có l tôi không có duyên v i tình yêu. Còn Tôn Đào thì m i tháng ñ u d t m t cô gái ñ n làm quen v i tôi. Và l n nào các cô ñó cũng t c khí b v gi a ch ng vì tôi. H ghét tôi vì tôi luôn bên Tôn Đào. Đi u này làm Tôn Đào cũng d khóc d cư i. Tôi b o v i Tôn Đào: “B n gái anh toàn không hoan nghênh em. Có l h ñang ghen chăng?”. Tôn Đào ch ng t thái ñ gì, anh ta th n nhiên nói: “Em là ngư i em t t c a anh. H không thích thì c ñi, v y thôi”. T dưng nhìn b d ng b t c n c a Tôn Đào lòng tôi có m t chút nhói ñau. Tôi nói v i anh: “V y sau này anh không ñ nh tìm m t ngư i ñ n ñ nh à?”. Tôn Đào v n ch ng nói ch ng r ng. Nhưng cũng t ñó tôi không th y Tôn Đào ñưa ai ñ n chơi v i tôi n a. Th i gian c th trôi ñi. Chúng tôi cũng d n d n thay ñ i. Tôi cũng không còn là m t a ñ u ngh ch ng m như trư c. Còn Tôn Đào cũng ñã “gác ki m” giang h , không còn là ngư i ch thích gây l n, trên ngư i lúc nào cũng ñ y v t thương. M i l n nhìn th y dáng quen thu c c a anh l p h c, tôi ch t c m th y bình yên và vui v l thư ng. Sau khi t t nghi p ñi làm, tôi và anh càng ít g p nhau hơn. Tôi th y nh anh nhi u hơn và không bi t gi này anh ñang ñâu. Mãi m t th i gian sau ñó, Tôn Đào ñ t nhiên ñ n tìm tôi. Trông anh thay ñ i r t nhi u, trư ng thành hơn và cũng ñi m ñ m hơn. Tôn Đào làm vi c m t nơi không xa nơi tôi . Cu i tu n có th i gian r i tôi l i ñ n ch anh chơi. Ch ng bi t t lúc nào trư c c a s phòng Tôn Đào ñ t thêm m y ch u tr ng nh ng m m hoa r t ñ p. Tôi trêu anh: “Anh tr ng m m hoa t lúc nào v y? Khi nào cây hoa l n có th t ng em m t ch u ñư c không?”. Tôn Đào không nói gì ch m m cư i g t ñ u. Bu i t i hôm ñó Tôn Đào ñưa tôi v . C quãng ñư ng ñi chúng tôi ch ng nói m t l i, tim tôi b t giác ñ p không ng ng. D ng l i trư c c a phòng tr , tôi b t giác quay ñ u l i h i Tôn Đào: “Em có th t ng anh m t ch u m m hoa ñư c không?”. Tôn Đào nhìn tôi không hi u. Tôi l y h t dũng khí v ng v nói ti p: “Tôn Đào! Em r t thích anh!… T r t lâu r i! Anh có th …thích em không?”. Tôi ngư ng ngùng cúi g m m t xu ng ñ t. Ch nghe th y ti ng Tôn Đào tho ng nh bên tai: “Anh ñ nh ch khi nào nh ng m m hoa kia n s ñem chúng t ng cho em. Đ n lúc ñó em có mu n nh n nh ng bông hoa c a anh không?”. Anh h i l i tôi r i c th ôm ch t tôi vào lòng. Tôi b t khóc vì h nh phúc trong vòng tay m áp c a anh… 12 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 10. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I N i nh hoa ban Tình c l t trang l ch v v a treo, m t r ng ban tr ng mu t ngút ngàn hi n ra trong m t tôi. N i nh v em ch t ùa v … Hơn 20 năm trư c, khi tôi còn là m t sinh viên tr v a hoàn thành lu n văn t t nghi p. Đ t n hư ng c m xúc thong dong sau 4 năm ñ i h c và bù ñ p cái t t không hương v v a tr i qua, tôi r i xa Sài Gòn, theo chân th ng b n thân v quê nó t n mi n Tây B c ch có gió và núi. D c hai bên ñư ng màu tr ng c a hoa ban tr i dài như vô t n. Màu tr ng bao ph c nh ng lũng sâu l n ñ i cao c a vùng mi n núi này. Dù t t ñã qua nhưng không khí nơi b n làng v n còn xuân. Th ng b n r tôi tham gia h i Xên B n, Xên Mư ng – ñây là l h i truy n th ng c a ngư i Thái ñ c u mùa màng, c u phúc năm m i. Và ñó tôi ñã quen em, cô gái Thái có ñóa hoa ban tr ng trên mái tóc. Em có ñôi m t to ñ p nhưng th t bu n, gương m t trái xoan tr ng ng n th p thoáng dư i mái tóc ñen óng mư t. Tu i 17 c a em căng ñ y s c s ng nhưng cũng th t tinh khôi và nguyên sơ như loài hoa ban tr ng. Em gi ng như m t búp hoa r ng còn e p! Nhà th ng b n tôi ñ u b n, còn nhà em cu i b n. M i l n ñ n nhà em, tôi ph i vư t qua bi t bao ánh m t không m y thi n c m c a trai làng. Bên em, tôi th y núi r ng b ng dưng g n gũi l . Hoa ban là loài hoa em yêu. M i bu i chi u tà, em d t tôi vào r ng, ñi dư i màu tr ng c a nh ng tán hoa. Tôi v i tay l a nh ng ñóa hoa ñ p nh t k t thành vòng và ñ i lên mái tóc em, em trông tươi xinh như m t cô công chúa nh gi a r ng hoa tr ng. 13 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 11. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Em k tôi nghe v tình s c a ngư i con gái xinh ñ p tên Ban và chàng trai tài hoa tên Khum. Vì tình yêu không thành nên nàng Ban ch t ñi và nơi nàng ch t ñã m c lên loài cây có hoa tr ng mu t, ngư i ta g i là hoa ban; còn chàng trai thì hóa thành chim, hót vang m i mùa ban n . Ch là câu chuy n huy n tho i nhưng m t em ngân ng n nư c! R i nh ng ngày bên em trôi qua th t nhanh, tôi ph i chia tay em ñ tr v v i cu c s ng th thành. Ngày lên ñư ng em t ng tôi m t cành ban và chi c khăn piêu cũng thêu hoa ban tr ng. Tôi h n em mùa hoa năm sau s tr l i mi n sơn cư c này. Tôi ñâu ng tôi ñã gieo trong em ni m hi v ng. Th r i cu c s ng ñã cu n tôi ñi. H t ch y ngư c ch y xuôi tìm vi c làm sau khi ra trư ng tôi l i bôn ba t công ty này qua công ty khác ñ tìm nơi t t hơn. Nh ng t t b t trong công vi c làm tôi m t nhoài và tôi ñã quên ñi l i h a v i em ngày nào. Cành ban năm cũ ñã khô úa và tôi ñã b ñi lâu r i, ch thi tho ng nhìn th y chi c khăn piêu nơi ñáy t tôi cũng nh ñ n em – cô sơn n ngày nào. Nhưng r i n i nh y qua ñi r t nhanh ñ như ng ch cho nh ng bon chen ch n th thành. B n năm sau, nh n ñư c thi p cư i c a th ng b n cũ, th là tôi l i có d p tr v mi n núi năm xưa cũng trong mùa ban n . Hoa ban v n tr ng r ng nhưng căn nhà nh cu i b n qu nh hiu! Ngư i nhà k t d o tôi ñi, c ñ n mùa ban n , m i bu i chi u tà em l i ra ñ u b n nhìn v xuôi mong bóng m t ngư i. Bao nhiêu m i trong làng d m h i em ñ u không ñ ng ý. Và mùa ban cách ñó m t năm, cũng như nh ng l n trư c em l i ch ñ i. Khi v nhà em b c m n ng. Gia ñình ñã ch y ch a nhưng không kh i. Th y lang phán con ma r ng ñã b t em làm v . Th là em ra ñi mãi! Tôi vi ng m em. Ngôi m th t nh nhoi và l c lõng trong b t ngàn màu tr ng c a hoa ban. Ánh chi u tà và nh ng cánh hoa tr ng héo tàn trên m càng làm khung c nh hiu qu nh hơn. M t cơn gió tho ng qua, nh ng cánh hoa rơi l t . Em ơi, ch vì l i h a c a m t ngư i mà em ñã tan vào sương khói, hòa vào nh ng ñóa hoa ban tr ng c núi r ng. Tôi ñã n em l i xin l i và n em c cu c ñ i này! R i xa thôn b n, r i xa màu tr ng hoa ban, tôi không dám ngoái ñ u nhìn l i! K t ñ y tôi không còn tr l i n a. Th nhưng, m i khi vô tình nhìn th y hình nh hoa ban tr ng tôi như th y hình bóng c a em n hi n cùng n i nh c a tôi. Và chi u nay cũng v y… Sưu t m 14 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 12. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Em, anh – Ta ñã t ng yêu? Có m t ngày như th ! M t ngày em không còn mòn m i ch tin nh n c a anh, không còn ch cu c ñi n tho i chúc em m t gi c ng ngoan… M t ngày em không nh anh ñ n cu ng quay, không mân mê nh ng món quà anh t ng… M t ngày em không còn th y anh trong nh ng gi c mơ, không còn nghĩ v anh khi th c gi c và m m cư i khi ñêm v … M t ngày em h ng h v i t t c nh ng k ni m chúng ta, em cư i nh t v i b c nh ngày nào mình ch p… M t ngày như th … Và ñã có nh ng ngày như th , anh yêu! M t ngày em lang thang qua nh ng con ñư ng, quên m t nh ng bư c chân thân thương c a em – anh, c a chúng ta… M t ngày em không còn nh n i ñâu là v trí anh ng i, chi c áo anh m c hay nh ng l i anh nói… M t ngày em hoá bình yên khi nghe nh ng giai ñi u quen thu c ngân nga trong ñi n tho i… M t ngày em không phân bi t ñư c ly nâu ñá anh pha và ly nâu ñá em pha khác nhau như th nào… M t ngày em gi t mình trong th ng th t : Em, anh, chúng ta ñã t ng yêu? 15 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 13. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Em ñã quên m t r i ñ y ch , quên nh ng d i h n khi còn bên anh. Em ñã quên c ti ng cư i c a anh, quên cái ôm d u dàng, quên cái l m t trách móc. Em ñã quên như th mình chưa t ng yêu, em ñã quên c m giác ñư c d a vào anh, tin c n, m áp. Em ñã không th nh thêm nhi u n a, ñã không nh n i nh ng bi t danh ng ng anh dành riêng cho em. Em ñã không nh chính xác ngày chúng ta g p nhau, ngày em – anh chúng ta quay lưng bư c ñi hay b t k nh ng ngày k ni m c a c hai. Em ñã không th tin ñ y ch . Gi ng như m t gi c mơ ng t ngào anh dành cho em, m t bu i sáng t nh gi c, chúng ta ñã v i vã ñi hai con ñư ng khác nhau. Em v n luôn ng ngàng. Em v n luôn h nghi. Trong gi c mơ y anh ñã yêu em? Ngư i ta thư ng b o: vì k ni m là r t ít nên s nh th t nhi u. Chính b i th i gian bên nhau quá ng n nên nh ng phút giây ñ p ñ y l i tr thành thiêng liêng nh t, ñáng nh nh t. 16 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 14. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I V y mà em quên m t… V y mà em xa lánh… V y mà em d ng dưng như chưa t ng có anh bên ñ i… V y mà em l nh lùng… V y mà em như th m t ngư i xa l … Em v n luôn t h i chính mình: Ngày y, em ñã yêu anh? Anh ñ n v i em như th m t gi c mơ. Miên man, ng t ngào, d u dàng và ñ p bi t bao. Ngay c khi nh m m t l i, em cũng th y mình m m cư i. Em mơ h s ng trong nh ng h nh phúc chóng vánh bên anh, mơ h trong tình yêu ch p nhoáng mình dành cho nhau. Em ñ n v i anh như th m t cơn gió. Gió th i tơi b i ñ t tr i, ng nghiêng hàng cây, tung bay lá trên con ñư ng v ng l ng. Nhưng gió là ch c lát, là thoáng qua, là m t chút dư v và ti c nu i. Ta ñ n v i nhau như th cơn mưa ch m h . Cơn mưa giông mát lành m t ngày ñ y n ng t kéo ñ n, ta v i vàng ch y vào nhau b ng nh ng ti ng cư i trong tr o. N ng t t, mưa xanh xao nh ng ni m vui, mưa ru nh ng l i yêu thương ng p con ñư ng nh . Mưa ng ng. Ta v i vàng ñi v phía không nhau. Ch còn nh ng v t l p loáng nư c. Trong m t em. Trong tim anh. Và n ng lên làm khô t t c . Và em nh ng tư ng n ng lên làm khô t t c … Và em nh ng tư ng ñã có nh ng ngày như th … Và em nh ng tư ng em ñã c n nh ng nh mong r i ñ y ch … Và em ngu ngơ t khép l i nh ng yêu thương trong trái tim ch t h p… Em ñâu bi t, m t ph n trong em v n luôn yêu anh. M t ph n trong em nh anh quay qu t. M t ph n trong em v n luôn âm th m g i tên anh. M t ph n trong em tìm anh trong nh ng cơn mơ. M t ph n trong em day d t khôn nguôi. M t ph n trong em v n yêu anh như ngày nào… M t ph n nh nhoi l ng l trong em, lúc d ng dưng, lúc c n cào sóng sánh. 17 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 15. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Và như th ñ y anh. Em chông chênh gi a hai ñ u quên – nh . Em ñ i di n v i chính em, v i nh ng xúc c m tư ng ñã khoá ch t m i lúc mưa xu ng, m i lúc ñêm v . Em v v trái tim nh bé b ng nh ng l nh lùng, th ơ ñ r i nghe m t-ph n-trong-em khao khát yêu thương, m t-ph n-trong-em như m t ñ a tr ng ngh ch, hi u th ng. Ph v ñêm. Tĩnh l ng. Em soi mình trong nh ng kí c v anh. “Này anh” – Em n n nót nh n t ng kí t như ñ a h c sinh l p m t sau không bi t bao l n xoá ñi xoá l i. M t, hai phút trôi qua. Ba, b n… Không th y tín hi u tr l i. “Không ph i em nh anh. Em ch ñang nghĩ: Li u có ph i chúng ta ñã t ng bên nhau” – em nh n nhá nh n thêm m t tin n a. Và anh im l ng như anh v n như th , như lúc xa nhau anh không nói m t l i. S im l ng ñ khi n em hi u ra t t c . M t ph n trong em ñã sai l m. M t ph n trong em v n luôn hi v ng nh ng ñi u không th . M t ph n trong em l i dai d ng nh ng n i ñau xưa cũ… Em xoay mình trong gi c ng . Ngày mai, l i b t ñ u nh ng ngày như th . Sưu t m 18 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 16. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Cúc áo Gi t mình th c gi c. C m th y khát khô c , tôi l m c m ng i d y m t l nh n c m t hơi. Nư c l nh làm tôi t nh ngư i. Nhìn ñ ng h ñã hơn 4g sáng. Tôi ñ n bên máy vi tính b t máy lên. M chương trình Nh t Ký ñ nh nh p vào nh ng vi c mình ñã làm ho c nh ng suy nghĩ v m t ngày ñã qua. Nhưng chương trình l i b t lên thông báo nh p nháy màu ñ chói: “Tu n sau là ñ n ngày ñ u tiên quen M”. Tôi ch nh chương trình ñ xem l i cái ngày ñ u tiên ñó và m m cư i khi th y lúc ñó mình tr con h t s c. Tôi quy t ñ nh s l c tung h t Internet ñ tìm ra m t cái thi p ñ c chiêu g i nàng. Cu i cùng tôi cũng mãn nguy n v i m t cái thi p nhi u ý nghĩa. Tôi kéo ngăn t ra ñ l y cái ñĩa CD hình mình ñ ghép vào thi p, nhưng ch t nhìn th y trong ñó có m t gói quà xinh x n. Bi t là c a M tôi h i h p m gói quà. Bên trên là m t t m thi p to, còn bên dư i là m t chi c ñ ng h ñ bàn r t d thương và m t cái nút áo. Hơi ng c nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi v i m thi p ra xem. “Anh thân m n! Th là chúng mình quen nhau ñã 3 năm r i. Trong 3 năm qua em r t vui vì ñã quen ñư c anh. Em ñã h c ñư c r t nhi u ñi u t anh. Anh là ngư i r t gi i, làm ñư c r t nhi u vi c l i s ng r t t t v i m i ngư i. Anh s ng h t s c chan hoà không câu n giàu nghèo, ch c v . Anh h t lòng v i m i ngư i và ñư c r t nhi u anh em bè b n m n yêu, kính n . 19 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 17. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I T i nay, cũng như bao ngày em ñ n nhà anh, ñã 9g t i anh v n chưa v nhà. Khi ñ n nhà anh, em nhìn th y m ñang khâu l i chi c áo b b ng thu c lá c a anh. Nhìn m ch t em nh ñ n anh, r i nh ñ n nh ng gì em ñã th y nhà anh. Em xin phép ñư c t ng cho anh cái ñ ng h v i l i nh n: “Th i gian luôn trôi ñi l nh lùng. Có nh ng th ngày mai làm ñư c, nhưng có nh ng th ngày mai không th nào làm ñư c”. Và m t cái nút áo v i l i nh n chân tình: “Đôi khi ngư i ta bi t ñư c r t nhi u ñi u nhưng l i không bi t m t ñi u ñơn gi n là áo mình ñang m c có bao nhiêu cái nút!”. Anh ñã s ng vì m i ngư i nhưng trong m i ngư i l i thi u m t ngư i quan tr ng nh t. Anh hãy xem t gi y bên dư i. Chúc anh luôn vui v và thành ñ t”. Tôi c m ñ ng h và cái nút lên, bên dư i có m t t gi y x p làm tư n m ngay ng n, tôi m ra xem và th y ng n ngơ v i nh ng dòng ch dư i ñây: Em th y anh r b n v nhà cùng vui v , làm x láng m y thùng Ken, anh em bàn tán chuy n ñ i, chuy n cơ quan, chuy n nhà s p, chuy n quan trư ng, ñ th chuy n nh u hoài bàn h ng h t. Em th y m c m c i d n d p th c ăn dư, lom khom nh t t ng v lon x p l i, sáng mai ra ch ñ i l y ch c chanh pha nư c, cho th ng con t nh rư u m i khi say. Em th y anh sáng ra s p gom g n h t báo, ñ c ng u nghi n t ng bài t ng m c. Ng m chuy n ñ i, chuy n quan liêu, chuy n c a quy n, chuy n M , chuy n Ir c, chuy n SEAGames… Em th y m c n th n s p t ng t báo, l a riêng ra nh ng ph n qu ng cáo r i ng p ng ng h i cái này cân ký bán ñư c hông con? Em th y anh chơi h t lòng v i b n, ch ng b v dù tăng 4 hay tăng 3… Em th y m c tr n tr c ra vô mãi, 2g r i mà phòng nó v ng tanh Em th y anh sau m t ngày làm m t m i, v nhà b t máy l nh, b t qu t, ngã lưng n m th ng chân, ch ng mu n phi n. Em th y m ra hiên n m nh ng ngày tr i nóng, r i l m b m xem ñi n tháng này có quá ñ nh m c chưa. Em th y anh ghi n chơi vi tính, c băn khoăn hoài chuy n nâng c p CPU lên 2 hay 3 Gb. 20 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 18. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Em th y m r t ghi n xem c i lương, c ch m nư c m t, c cư i vui tho i mái khi xem hoài cái tivi cà gi t, cái Tivi t lúc anh t m mưa. Em th y anh chuyên viên vi tính, vi t ph n m m ñ qu n lý công ty, xem công n , lãi l , b m m t phát là có ngay. Th mà ch ng th nào tính ñúng ñư c tình thương c a ngư i m . Em th y m ch ng c n vi tính, v n âm th m l p trình cá, cơm, rau. Bi t ch Hai cái áo i không ngay, còn anh n a ñôi giày c tu n chưa ch u ñánh! Em th y anh chuyên làm chuy n l n mà quên ñi nh ng chuy n nh xung quanh. Em th y m su t ñ i v n v t mà d y con mình nh ng bài h c l n lao… Có bao gi các b n nghĩ r ng mình ñã th t s quan tâm ñ n ai ñó chưa? Có bao gi các b n ñã quan tâm ñ n nh ng chuy n dù ch là nh nh t? Có bao gi các b n t ñ t mình vào hoàn c nh c a ngư i khác? Hi v ng qua câu chuy n này tôi và các b n có th tìm l i ñư c nh ng bài h c v s quan tâm mà các b n ñã l ñánh m t. Hãy dành nh ng l i chúc t t ñ p nh t cho nh ng ngư i ngư i m , ngư i cha, nh ng ngư i luôn bên các b n, luôn hư ng s quan tâm v phía các b n mà không c n ñòi h i ñi u ñó t các b n! Sưu t m 21 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 19. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Gi v thôi anh nhé! Gi v ñ ng kh tay anh. Nhưng anh ph i gi tay em l i, th t lòng ñ y nhé. Em s làm như vô tình ng i sát bên anh. Nhưng anh c ôm em-gi v s m t em, anh nhé. Em s c tình im l ng. Đ anh cu ng h i “Em ñâu…”, th t lòng ñư c không? Em s gi v ñau chân ñ t t l i phía sau. Nhưng anh ph i ñ i, ñ i em nghiêm túc y. Và r t rè ñ ngh : “Thôi, hay là anh cõng…”. Lên xe, em làm như bu n ng . Bi t em gi v r i nhưng ñ ng nhích b vai kh i mái ñ u em. Gi v mình yêu nhau anh nhé. Đ em ñư c ghen tuông, ghen tuông “h p pháp” m y phút thôi. Em s h i v m t ngư i con gái nào nào ñó, r ng ai nh n tin cho anh như th , gi v ñi anh, và cái nhói ñau trong em r t th t… Anh c gi v ñ t môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi th y khi n em b i r i bi t bao nhiêu. Gi v anh giơ cao lên m t món quà b t em c v i! Đ em th y mình còn m t cái gì c n hư ng ñ n b ng t t c ni m háo h c c a ñ a tr con. Anh hãy gi v nói yêu em. Vì có ai ñánh thu m t câu nói ñâu anh? Và em cũng ch ñ nh gi v là mình ñang ñư c yêu nhi u l m… Gi v níu kéo em khi em nói: Có l ñã t i lúc em ñi! Nhưng anh ph i h a cái si t tay gi v c a anh ñ m nh. Đ m nh… T t c ch gi v thôi. Em tuyên th em s không tin là th t. Nư c m t em rơi cũng ñâu là th t. T i con gì bay vào m t em thôi… Và cu i cùng em ñã gi v anh là em không yêu anh. S th t là em yêu anh bi t bao, anh bi t không? Sưu t m 22 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 20. www.100hanoi.com BLOG HÀ N I Valentine c a gã L i thêm m t Valentine n a trôi qua cu c ñ i gã, m t Valentine gã không ñư c n m hương v ng t ngào c a tình yêu, c a h nh phúc ñôi l a. Gã v n cô ñơn m t mình. Trong khi hai th ng b n cùng phòng và m i ngư i xung quanh bàn lu n, lên k ho ch cho mùa Valentine thì gã ñón nh n ngày l Tình nhân v i c m giác tr ng tr i, mênh mông. Sao l i như th ñư c nh ? Đã lâu l m r i cu c s ng c a gã c trôi qua th t êm ñ m, l ng l . Gã l y làm l . Ph i chăng cái c m xúc b y lâu nay ñư c gã ñè nén l i cu i cùng ñã tan ch y, v òa ra khi gã không th ki m ch n i lòng mình. Gi ng như bao bu i t i bình thư ng khác, căn gác tr trong h m sâu ch còn l i m t mình gã. Bên c nh gã gi ch là ñ ng chăn g i l n x n, không m t ánh ñèn. Gã n m dài trên giư ng. Nh ng b n nh c rock Metallica v n vang lên d n d p, va vào b n b c tư ng ñư c ph m t màu ñen ngòm c a bóng ñêm. Gã mu n xua ñi cái l nh l o ñang d n xâm chi m gã. Gã mu n cu n tròn l i m t c c ném vào kho ng không t i tăm trư c m t gã. Rock cũng không làm thay ñ i ñư c tâm tr ng c a gã. Gã v i tay t t cái th âm nh c m ĩ, r n ngư i mà không có tác d ng gì kia ñi. Căn phòng tr nên tĩnh l ng hơn bao gi h t. Màn ñêm càng lúc càng dày ñ c, nu t ch ng t m thân g y gò, bé nh c a gã. Gã thu mình vào m t góc, căn phòng dư ng như r ng thênh thang. Trong bóng t i, gã ng i ñó g m nh m n i cô ñơn c a riêng mình, n i cô ñơn ñã theo gã như m t ngư i b n thân thi t su t bao nhiêu năm nay. Không bi t t bao gi , theo m t cách nào ñ y, gã ñã quen d n v i cái qu nh qu mà cu c s ng vô tình ban t ng cho gã. Gã không h oán trách l y n a l i mà ñón nh n nó r t th n nhiên như m t s t t y u dành cho gã. 23 www www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
Đồng bộ tài khoản