BM.DKKD.16 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
104
lượt xem
7
download

BM.DKKD.16 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.16 - thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.16 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

  1. TÊN HỘ KINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..... THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Tai chinh – Kế hoach UBND ............................................ (1) ̀ ́ ̣ Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................ ...................................................................................................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................ Cấ p ngày: ........../......../.................. Địa điểm kinh doanh: ................................................................................................................... Điện thoại: ................................................. Fax: .......................................................................... Email: ........................................................ Website: ................................................................... ....................................................................................................................................................... Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:(2) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... - Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới) ......, ngày ....... tháng ........ năm....... ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo: - ...................... - ...................... - ......................
  2. * Ghi chú hướng dân cach ghi (không cần in phần này): ̃ ́ (1) Hộ kinh doanh đăt đia điêm kinh doanh tai đia ban huyên hoăc thanh phố Huế thì ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ghi rõ tên huyên đó hoăc ghi rõ “thanh phố Huê”. ̣ ̣ ̀ ́ (2) Ghi rõ nôi dung đăng ký kinh doanh cân thay đôi, ví du: thay đôi tên hộ kinh doanh, ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ đia điêm kinh doanh; thay đôi, bổ sung nganh nghề kinh doanh, vôn kinh doanh. ̣ ̉ ̉ ̀ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản