BM.DKKD.18 - Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
100
lượt xem
9
download

BM.DKKD.18 - Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.18 - thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.18 - Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  1. TÊN HỘ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Số:........ THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Tai chinh – Kế hoach UBND ............................................. ......... (1) ̀ ́ ̣ Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................(2) ....................................................................................................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..................................Cấp ngày:......../........../.............. Địa điểm kinh doanh: ................................................................................................................... Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................ Email: .................................................. Website: ......................................................................... Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................................................. ....................................................................................................................................................... Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau: Thời giam tạm ngừng:................................................................................................................... Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ...........tháng ........... năm ........... Thời điểm kết thúc: Ngày ...........tháng ........... năm ........... Lý do tạm ngừng:.......................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. ........, ngày....... tháng........năm......... ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH (Ký, và ghi rõ họ tên)
  2. * Ghi chú hương dân cach ghi (không cần in phần này): ̃ ́ 1. Hộ kinh doanh đăt đia điêm kinh doanh tai đia ban huyên hoăc thanh phố Huế thì ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ghi rõ tên huyên đó hoăc ghi rõ “thanh phố Huê”. ̣ ̣ ̀ ́ 2. Ghi đung theo nôi dung trong Giây chứng nhân đăng ký kinh doanh/Giây phep kinh ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ doanh hộ kinh doanh đã được câp. ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản