BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Chia sẻ: pretty4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân………………………….. - Sở

Nội dung Text: BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH
HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH
(Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân…………………………..
- Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

Tôi tên là:..............................................................Giới tính.........................
Ngày sinh:.............................. Nơi
sinh.........................................................
Đã trúng tuyển kỳ thi t ốt
nghiệp:..................................................................
Khóa ngày:...................................... Tại Hộ i đồng
thi:..................................
Nguyên là họ c sinh
trường:...........................................................................
Điện thoại liên lạc khi
cần :..........................................................................
Xin được điều chỉnh:
- Từ: Họ tên:…………………………………………….Giới
tính………
Ngày tháng năm sinh:...................... ………………………………
Nơi sinh.............................................................................................
(Trong hồ sơ học bạ, văn bằng, chứng chỉ)
- Thành: Họ tên:…………………………………………….Giới tính……
Ngày tháng năm sinh:.................................. …………………........
Nơi sinh............................................................................................
(Trong hồ sơ khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu)
L ý do xin điều chỉnh:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
.........ngày....... tháng........năm 200..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của UBND…………….....
Sau khi thẩm tra, đối chiểu tàng thư với đơn trình bày của đương
sự: Tuy hồ sơ bị sai lệch, nhưng thực chất chỉ là một người.
Kính đề nghị Sở GD&ĐT xem xét giải quyết.
.......ngày.......... tháng........năm 20....
Chủ tịch
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản