BM.NNNT.02 - Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
627
lượt xem
80
download

BM.NNNT.02 - Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.nnnt.02 - tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.NNNT.02 - Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình

  1. (Tên chủ đầu tư) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ............. Huế, ngày tháng năm …… TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU CÔNG TRÌNH, GÓI THẦU ..... Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thẩu xây dựng; Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt BCKTKT (nếu có); Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu; Căn cứ (các văn bản pháp lý liên quan đến dự án), (Tên chủ đầu tư) trình phê duyệt hồ sơ mời thầu (gói thầu) công trình với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên gói thầu: 2. Thuộc dự án, công trình: 3. Tên chủ đầu tư: 4. Tổ chức lập hồ sơ mời thầu: 5. Nội dung hồ sơ mời thầu: yêu cầu về thủ tục đấu thấu, yêu cầu về xây lắp, yêu cầu về hợp đồng. (Gửi kèm theo tờ trình này là Hồ sơ mời thầu theo mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư) (Chủ đầu tư) trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt hồ sơ mời thầu./. Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ - Như trên (ký tên, đóng dấu) - Lưu: VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản