BM.XD.12 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)

Chia sẻ: pretty4

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.12 - bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp cchn kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BM.XD.12 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Đề nghị cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)
Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

1. Họ và tên:
2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng (khai rõ thời gian, đơn
vị công tác, công việc đã thực hiện, loại và cấp công trình):
Thời gian
hoạt động Nội dung hoạt động xây dựng
Hoạt động xây dựng
chuyên môn (thiết kế quy hoạch xây dựng,
trong cơ quan, tổ
STT về xây dựng thiết kế công trình, khảo sát xây
chức nào? hoặc hoạt
(từ . . . . . . . . . dựng...)? tại công trình nào?
động độc lập?
. đến chủ trì hay tham gia?
...... ...)
Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.
..........., ngày tháng năm 200
Xác nhận của cơ quan (hoặc tổ chức Người làm đơn
quản lý trực tiếp, hoặc hội nghề (Ký và ghi rõ họ, tên)
nghiệp)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản